back - zurück

IMPRINT

Afdruk

Informatieverplichting volgens §5 e-commerce wet, §14 bedrijfscode, §63 handelsregelgeving en openbaarmakingsverplichting volgens

§25 mediawet.

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Strass im Attergau

Österreich / Oostenrijk

 

Tel.: + 43 (0) 7667 7205 0

Fax: + 43 (0) 7667 7205 14

E-mail: office@ecotec-energy.com

 

 

Beroepsrecht: handelsregelgeving:

www.ris.bka.gv.at Staat van onderscheiding: Oostenrijk

 

Bestuurslid Johann Söllinger Contactgegevens

van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming Indien

u vragen heeft over gegevensbescherming, vindt u hieronder

de contactgegevens van de verantwoordelijke of het kantoor:

 

 

Johann Söllinger

Strass im Attergau 34

A-4881 Strass im Attergau

 

E-mailadres: office@ecotec-energy.com

Telefoon: + 43 (0) 7667 7205 0

Afdruk: https://www.ecotec-energy.com/impressum/

 

Bron: Gemaakt met de imprint-generator van AdSimple

 

EU-geschillenbeslechting In overeenstemming met de Regeling online

geschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-regelgeving), willen

wij u informeren over de: Informeer het online platform voor

geschillenbeslechting (OS-platform). Consumenten hebben de

mogelijkheid om klachten in te dienen bij het platform voor

onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie op:

http://ec.europa.eu/odr?tid=121765488.

De nodige contactgegevens vindt u hierboven in ons impressum.

We willen u er echter op wijzen dat we niet bereid of verplicht zijn

om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voordat

een deelnemen aan de consumentenarbitragecommissie.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website We zijn continu

bezig met het ontwikkelen van de inhoud van deze website en streven

ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Helaas kunnen

wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de inhoud

van deze website, met name die van derden zijn aangeleverd.

Als serviceprovider zijn we niet verplicht om de informatie die

u verzendt of opslaat te beschermen omstandigheden die wijzen

op illegale activiteiten te controleren of te onderzoeken. Onze

verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van

informatie te blokkeren onder de Algemene Wetten gebaseerd

op rechterlijke of officiële bevelen blijven onaangetast, zelfs in

het geval van onze niet-verantwoordelijkheid onaangeroerd.

Als u problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan

onmiddellijk contact met ons op zodat we dit kunnen corrigeren

illegale inhoud verwijderen. De contactgegevens vindt u in

het impressum.

 

Aansprakelijkheid voor links op deze website Onze website bevat links

naar andere websites waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Aansprakelijkheid voor gelinkte websites bestaat niet voor ons,

omdat we geen kennis hadden van illegale activiteiten en dit in

het verleden ook niet hebben gedaan werden niet opgemerkt en

we zouden links onmiddellijk verwijderen als we op de hoogte

waren van enige onwettigheid. Als u illegale links op onze website

opmerkt, neem dan contact met ons op. De contactgegevens

vindt u in het impressum.

 

Copyright melding Op alle inhoud van deze website

(afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s) rust copyright. Vraag het

ons voordat u de inhoud indient deze website verspreiden,

reproduceren of exploiteren, zoals herpublicatie op andere

websites. Als noodzakelijk, zullen we het ongeoorloofde gebruik

van delen van de inhoud van onze site wettelijk vervolgen. Als u

inhoud op deze website aantreft die het auteursrecht schendt,

neem dan contact met ons op.

 

Foto tegoed De afbeeldingen, foto’s en grafieken op deze website zijn

auteursrechtelijk beschermd. De beeldrechten behoren toe aan de

volgende fotografen en bedrijven: We gebruiken graag afbeeldingen.

Ze komen uit ons archief of zijn door onszelf gemaakt of getekend.

Sommige foto’s zijn van overheidsinstanties, waarvan de meeste

met zeer vriendelijke toestemming. Op alle teksten rust copyright.

Bron: Gemaakt met de gegevensbeschermingsgenerator van AdSimple

PRIVACY

Inleiding en overzicht We hebben deze verklaring inzake gegevensbescherming (versie 06/18/2021-111765426) geschreven om u in

overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale

wetgeving uit te leggen welke persoonsgegevens (gegevens kortom) wij als verantwoordelijke – en die van door ons ingeschakelde verwerkers

(bijv. aanbieders) – verwerken, in de toekomst gaan verwerken en welke juridische mogelijkheden u heeft. De gebruikte termen moeten als

genderneutraal worden opgevat. Kortom: wij informeren u uitgebreid over gegevens die wij over u verwerken. Privacyverklaringen klinken

meestal erg technisch en gebruiken juridisch jargon. Deze privacyverklaring is daarentegen bedoeld om de belangrijkste zaken zo eenvoudig en

transparant mogelijk te omschrijven. Voor zover transparantie bevorderlijk is, worden technische termen op een leesvriendelijke manier uitgelegd,

worden links naar meer informatie verstrekt en worden afbeeldingen gebruikt. We informeren u dus in duidelijke en eenvoudige taal dat we

persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van onze zakelijke activiteiten als er een overeenkomstige wettelijke basis is. Dat kan zeker

niet als je de meest beknopte, onduidelijke en juridisch-technische uitspraken doet, aangezien die vaak standaard op internet staan als het

gaat om gegevensbescherming. Ik hoop dat u de volgende uitleg interessant en informatief vindt en dat u informatie vindt die u nog niet wist.

Mocht u toch nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de hieronder of in het impressum genoemde verantwoordelijke,

de aangeboden links te volgen en nadere informatie op websites van derden te bekijken. Onze contactgegevens vindt u natuurlijk ook in het

impressum.

 

toepassingsgebied Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en op alle

persoonsgegevens die bedrijven in opdracht van ons (verwerkers) verwerken. Met persoonlijke gegevens bedoelen we informatie in de zin van

artikel 4 nr. 1 AVG, zoals de naam van een persoon, e-mailadres en postadres. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze

diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. De reikwijdte van dit privacybeleid omvat:

 

° Alle online aanwezigheid (websites, online winkels) die we exploiteren

° Optredens op sociale media en e-mailcommunicatie

°mobiele apps voor smartphones en andere apparaten In het kort: De privacyverklaring is van toepassing op alle gebieden waarin

 

persoonsgegevens in het bedrijf op gestructureerde wijze worden verwerkt via de genoemde kanalen. Als wij buiten deze kanalen

rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u zo nodig separaat informeren.

 

rechtsgronden

In de volgende gegevensbeschermingsverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke principes en voorschriften, d.w.z. de

wettelijke basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken. Voor wat

betreft het EU-recht verwijzen we naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016.

Uiteraard kunt u deze Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU online lezen op EUR-Lex, de toegangspoort tot de EU -Legal,

zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

 

Wij verwerken uw gegevens alleen als minimaal één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 

1. Toestemming (Artikel 6 lid 1 lit. a AVG): U heeft ons toestemming gegeven om gegevens voor een bepaald doel te verwerken. Een voorbeeld

    zou zijn: de opslag van de gegevens die u op een contactformulier heeft ingevuld.

2. Contract (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. b AVG): Om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens.

   als Als wij bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonsgegevens nodig.

3. Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c AVG): Als wij wettelijk verplicht zijn, verwerken wij uw gegevens. Bijvoorbeeld wij zijn wettelijk

   verplicht facturen te bewaren voor de boekhouding. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.

4. Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 lit. f AVG): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken,

   behouden wij ons de verwerking van persoonsgegevens. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en

   economisch efficiënt te houden te kunnen opereren. Deze verwerking is dus een gerechtvaardigd belang.

 

Overige voorwaarden zoals de beleving van opnames in het algemeen belang en de uitoefening van openbaar gezag alsmede de behartiging van

vitale belangen zijn bij ons doorgaans niet van toepassing. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant zou zijn, wordt deze op de daarvoor

bestemde plaats weergegeven.

 

Naast de EU-verordening zijn ook nationale wetten van toepassing:

 

° In Oostenrijk is dit de federale wet voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (wet inzake

  gegevensbescherming), kortweg DSG.

° In Duitsland is de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, afgekort BDSG, van toepassing.

  Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de volgende secties.

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke Als u vragen heeft over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de

verantwoordelijke persoon of instantie:

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Straß im Attergau

 

Tel.: +43 (0) 7667 7205 0

Fax: +43 (0) 7667 7205-14

 

E-Mail: office@ecotec-energy.com

Net: www.ecotec-energy.com

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum

 

 

opslagduur

Het feit dat wij persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten

is voor ons een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwijderen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet

meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te slaan, ook nadat het oorspronkelijke doel heeft

opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk

verwijderd en is er geen verplichting om deze op te slaan

 

We zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover we hierover meer informatie

hebben.

 

Rechten onder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming

 

Volgens artikel 13 AVG heeft u de volgende rechten om ervoor te zorgen dat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:

– Volgens artikel 15 AVG heeft u recht op informatie of wij uw gegevens verwerken. Als dat het geval is, heeft u het recht om een kopie van

   de gegevens te ontvangen en om de volgende informatie te kennen:

° met welk doel we de verwerking uitvoeren;

° de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;

° wie deze gegevens ontvangt en indien de gegevens worden doorgegeven

  aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;

° hoe lang de gegevens worden bewaard;

° het bestaan van het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

° dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);

° de herkomst van de gegevens als we deze niet van u hebben verzameld;

° of er profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om een persoonlijk profiel voor u aan te maken.

– Volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om de gegevens te laten corrigeren, wat betekent dat wij gegevens moeten corrigeren als u fouten

  aantreft.

– Volgens artikel 17 AVG heeft u het recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”), wat specifiek inhoudt dat u kunt verzoeken

  om verwijdering van uw gegevens.

– Volgens artikel 18 AVG heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat inhoudt dat wij de gegevens alleen mogen opslaan, maar niet

  blijven gebruiken.

– Volgens artikel 19 AVG heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar

  formaat kunnen verstrekken voorzien in.

– Volgens artikel 21 AVG heeft u een recht van bezwaar, dat na handhaving zal leiden tot een wijziging van de verwerking.

° Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter e (algemeen belang, uitoefening van openbaar gezag) of

  artikel 6 lid 1 letter f (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij gaan dan zo snel mogelijk na of wij wettelijk

  aan dit bezwaar kunnen voldoen.

° Als gegevens worden gebruikt voor directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Hierna mogen

   wij uw gegevens niet meer gebruiken voor direct marketing.

° Als gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit type gegevensverwerking. Wij

  mogen de jouwe Gebruik gegevens niet voor profilering achteraf. – Volgens artikel 22 AVG heeft u mogelijk het recht om niet te worden

  onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering). Als u van mening bent

  dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw gegevensbeschermingsrechten op

  een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de

  gegevensbeschermingsautoriteit voor Oostenrijk, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/ en voor Duitsland kunt u

  contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI).

 

Kortom: u heeft rechten

– aarzel niet om contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke!

 

web hosting

Samenvatting webhosting

Getroffen: bezoekers van de website

Doel: professionele hosting van de website en

De operatie beveiligen Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek,

gebruikte browser en overige gegevens. Vind er meer informatie over Zie hieronder

of bij de gebruikte webhostingprovider.

Duur van opslag: afhankelijk van de betreffende aanbieder, maar meestal 2 weken

Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit.f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer u vandaag websites bezoekt, wordt bepaalde informatie – waaronder persoonsgegevens – automatisch aangemaakt en opgeslagen,

ook op deze website. Deze gegevens dienen zo spaarzaam mogelijk en alleen met motivering te worden verwerkt. Trouwens, met website

bedoelen we het geheel van alle webpagina’s op een domein, d.w.z. alles van de startpagina (homepage) tot de allerlaatste subpagina

(zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld voorbeeld.de of voorbeeld.com.

 

Wanneer u een website op een scherm wilt bekijken, gebruikt u een programma dat een webbrowser wordt genoemd. U kent waarschijnlijk

een paar webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

 

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waarop de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het

bedienen van een webserver is een ingewikkelde en tijdrovende taak, daarom wordt dit meestal door professionele providers, de providers,

op zich genomen. Deze bieden webhosting en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

 

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer de browser op uw computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens

gegevensoverdracht van en naar de webserver. Enerzijds slaat uw computer gegevens op, anderzijds moet de webserver ook gegevens voor

een bepaalde tijd bewaren om een goede werking te garanderen.

 

Als een illustratie:

 

                                Uw browser (bijv. Chrome)

                                op uw computer, met

                                waarmee u onze website

                                bezoekt bezoek via internet

 

   

     Het internet

 

Webserver bij onze provider, van

onze website beschikbaar verstrekt

en gegevens over uw bezoek even s

paren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

De doeleinden van gegevensverwerking zijn:

 

1. Professionele website-hosting en bedrijfsbeveiliging

2. om de operationele en IT-beveiliging te behouden

3. Anonieme evaluatie van toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor strafrechtelijke vervolging of het vervolgen van claims

 

Welke gegevens worden verwerkt?

 

Zelfs terwijl u onze website bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, meestal automatisch gegevens op zoals

 

° het volledige internetadres (URL) van de bezochte website (bijv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111765426)

° Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)

° het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)

° het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer-URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen.html/)

° de hostnaam en het IP-adres van het apparaat van waaruit toegang wordt verkregen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121)

° Datum en tijd

° in bestanden, de zogenaamde webserver-logbestanden

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

 

In de regel worden bovenstaande gegevens twee weken bewaard en daarna automatisch verwijderd. Wij geven deze gegevens niet door, maar we

kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens bij onrechtmatig gedrag ingezien worden door autoriteiten.

 

Kortom: uw bezoek wordt vastgelegd door onze provider (bedrijf dat onze website op speciale computers (servers) draait), maar wij geven uw

gegevens niet door zonder uw toestemming!

 

legale basis

 

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit artikel 6 lid 1 lid f AVG (bescherming

gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een aanbieder noodzakelijk is om het bedrijf veilig en

gebruiksvriendelijk te maken. vriendelijk op internet aanwezig te zijn en zo nodig aanvallen en claims hieruit te kunnen vervolgen.

 

koekjes

Cookies overzicht

Getroffen: bezoekers van de website

Doel: afhankelijk van de cookie in kwestie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de

cookie instelt.

Duur van opslag: afhankelijk van de betreffende cookie, kan variëren van uren tot jaren

Rechtsgrond: Artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom ze

worden gebruikt, zodat u de volgende gegevensbeschermingsverklaring beter kunt begrijpen.

 

Wanneer u op internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn onder andere Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft

Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

 

Eén ding kan niet worden ontkend: cookies zijn echt nuttige kleine helpers. Vrijwel alle websites gebruiken cookies. Om precies te zijn, het zijn

HTTP-cookies, zoals er andere cookies zijn voor andere toepassingsgebieden. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op uw

computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch opgeslagen in de cookiemap, die in feite het “brein” van uw browser

is. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Bij het definiëren van een cookie moeten ook een of meer attributen worden opgegeven.

 

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens van u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u onze site opnieuw bezoekt,

stuurt uw browser de “gebruikersgerelateerde” informatie terug naar onze site. Dankzij cookies weet onze website wie je bent en biedt het

je de instellingen die je gewend bent. In sommige browsers heeft elke cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies

in één bestand opgeslagen.

 

De onderstaande afbeelding toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals: B. Chrome en de webserver. De webbrowser vraagt

een website op en ontvangt een cookie van de server, die de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

 

 

 

 

 

                                     browsers zoals bijv. Chrome

                                     of Firefox met de man kijkt

                                     naar websites.

 

Browser vraagt een website aan

 

 

 

Webserver levert de website en een cookie

 

 

Inhoud              van cookie-website

 

 

Browser vraagt om een andere pagina van de

 

                                                             website

 koekje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webserver van de website

 
 
 
 
 

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies

worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elke cookie moet afzonderlijk worden beoordeeld, omdat elke cookie

verschillende gegevens opslaat. Ook de houdbaarheidstermijn van een cookie varieert van enkele minuten tot enkele jaren. Cookies zijn geen

softwareprogramma’s en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere “plagen”. Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op

uw pc.

 

Cookiegegevens kunnen er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

 

Naam: _ga

Waarde: GA1.2.1326744211.152111765426-9

Doel: Differentiatie van websitebezoekers

Vervaldatum: na 2 jaar

 

Een browser moet deze minimale formaten kunnen ondersteunen:

 

° Minimaal 4096 bytes per cookie

° Minimaal 50 cookies per domein

° Minimaal 3000 koekjes in totaal

 

Welke soorten cookies zijn er?

De vraag welke cookies we in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt verduidelijkt in de volgende paragrafen van

de verklaring inzake gegevensbescherming. Op dit punt willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken. Er zijn 4 soorten cookies:

 

Essentiële cookies Deze cookies zijn nodig om de basisfuncties van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig als een

gebruiker een product in de winkelwagen plaatst, vervolgens verder surft op andere pagina’s en pas later naar de kassa gaat. Deze cookies

verwijderen het winkelwagentje niet, zelfs niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

 

Functionele cookies Deze cookies verzamelen informatie over gebruikersgedrag en of de gebruiker foutmeldingen krijgt. Daarnaast worden deze

cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website in verschillende browsers te meten.

 

Targeting cookies Deze cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of

formuliergegevens opgeslagen.

 

Advertentiecookies Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Ze worden gebruikt om de gebruiker te voorzien van op maat

gemaakte advertenties. Dit kan erg handig zijn, maar ook erg vervelend.

 

Meestal wordt u bij het eerste bezoek aan een website gevraagd welk van dit soort cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing

ook opgeslagen in een cookie. Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden we

https://tools.ietf.org/html/rfc6265 aan, de Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments genaamd “HTTP State

Management Mechanism” .

 

Doel van de verwerking via cookies Het doel hangt uiteindelijk af van de betreffende cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant

van de software die de cookie instelt.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine hulpjes voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te generaliseren welke gegevens in cookies worden

opgeslagen, maar we zullen u informeren over de verwerkte of opgeslagen gegevens in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

 

Bewaarduur van cookies

De bewaartermijn is afhankelijk van de betreffende cookie en wordt hieronder gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een

uur verwijderd, andere kunnen meerdere jaren op een computer blijven staan.

 

U kunt de bewaartermijn ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook “Recht

van bezwaar” hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd, uiterlijk verwijderd nadat u uw toestemming hebt

ingetrokken, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onaangetast blijft.

 

Recht van bezwaar – hoe kan ik cookies verwijderen? U bepaalt zelf hoe en of u cookies wilt gebruiken.Ongeacht van welke dienst of website

de cookies afkomstig zijn, u heeft altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, te deactiveren of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt

bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

 

Als je wilt weten welke cookies er in je browser zijn opgeslagen, als je cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, dan kun je dit vinden

in je browserinstellingen:

 

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

 

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

 

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

 

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

 

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

 

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd laat weten wanneer er een cookie moet worden

geplaatst. U kunt voor elke individuele cookie beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure verschilt per browser. Het is het beste

om de instructies in Google op te zoeken met de zoekterm “Cookies verwijderen Chrome” of “Cookies uitschakelen Chrome” in het geval

van een Chrome-browser.

 

legale basis

Sinds 2009 zijn de zogenaamde “Cookierichtlijnen” van kracht. Daarin staat dat voor het opslaan van cookies uw toestemming vereist is

(Artikel 6 (1) (a) AVG). Binnen de EU-landen wordt echter nog steeds zeer verschillend gereageerd op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze

richtlijn echter omgezet in 96, lid 3, van de Telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland zijn de cookierichtlijnen niet geïmplementeerd als

nationale wetgeving. In plaats daarvan is deze richtlijn grotendeels geïmplementeerd in artikel 15, lid 3, van de Telemediawet (TMG).

 

Voor absoluut noodzakelijke cookies, ook als er geen toestemming is gegeven. er zijn legitieme belangen (artikel 6 lid 1 lit. f AVG), die in

de meeste gevallen van economische aard zijn. Wij willen bezoekers van onze website een prettige gebruikservaring bieden en daarvoor

zijn bepaalde cookies vaak strikt noodzakelijk.

 

Als er cookies worden gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn, gebeurt dit alleen met uw toestemming. In dit opzicht is de

rechtsgrondslag artikel 6 (1) (a) AVG.

 

In de volgende paragrafen wordt u nader geïnformeerd over het gebruik van cookies als de gebruikte software cookies gebruikt.

Privacybeleid van Google Analytics

Samenvatting van het privacybeleid van Google Analytics

Getroffen: bezoekers van de website

Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.

Verwerkte gegevens: toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd,

navigatiegedrag, klikgedrag en IP adressen opgenomen. Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Duur van opslag: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen

Rechtsgrond: Artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Google Analytics?

Wij gebruiken op onze website de analyse-trackingtool Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Het bedrijf Google Ireland

Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa. Google Analytics verzamelt

gegevens over uw handelingen op onze website. Als u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en verzonden

naar Google Analytics. De rapporten die we van Google Analytics ontvangen, stellen ons in staat om onze website en service beter af te stemmen

op uw behoeften. Hieronder gaan we dieper in op de trackingtool en informeren we u vooral over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u

dit kunt voorkomen.

 

Google Analytics is een trackingtool die wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is er

een trackingcode ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties die u op

onze website uitvoert. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens naar de servers van Google Analytics gestuurd en daar opgeslagen.

 

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapportages over uw gebruikersgedrag. Deze rapporten kunnen het volgende bevatten:

 

° Doelgroeprapporten: Met doelgroeprapporten leren we onze gebruikers beter kennen en weten we beter wie er geïnteresseerd is in onze service.

° Advertentierapporten: Advertentierapporten maken het voor ons gemakkelijker om onze online advertenties te analyseren en te verbeteren.

° Acquisitierapporten: Acquisitierapporten bieden ons nuttige informatie over hoe we meer mensen voor onze service kunnen aantrekken.

° Gedragsrapporten: Hier leren we hoe u met onze website omgaat. We kunnen begrijpen aan welke kant u aan onze kant staat terug en op welke

  links u klikt.

° Conversierapporten: Conversie is een proces waarbij je op basis van een marketingboodschap een gewenste actie uitvoert. Naar de Bijvoorbeeld

  wanneer u verandert van een pure websitebezoeker naar een koper of nieuwsbriefabonnee. We leren meer van deze rapporten over hoe onze 

  marketingmaatregelen door u worden ontvangen. Zo willen we onze conversieratio verhogen.

° Realtime rapportages: Hier weten we altijd direct wat er op onze website gebeurt. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze

  tekst momenteel lezen.

 

Waarom gebruiken we Google Analytics op onze website? Ons doel met deze website is duidelijk: we willen je zo goed mogelijk van dienst zijn.

De statistieken en gegevens uit Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

 

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Enerzijds kunnen we onze

site optimaliseren zodat geïnteresseerden hem makkelijker kunnen vinden op Google. Anderzijds helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter

te begrijpen. We weten dan ook precies wat we aan onze website moeten verbeteren om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De

gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingmaatregelen individueler en voordeliger uit te voeren. Het heeft immers alleen zin om

onze producten en diensten te tonen aan mensen die erom geven.

 

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen? Google Analytics gebruikt een trackingcode om een willekeurige, unieke ID aan te

maken die is gekoppeld aan uw browsercookie. Zo herkent Google Analytics u als nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt,

wordt u herkend als een “terugkerende” gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het

in de eerste plaats mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

 

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet een property-ID in de trackingcode worden opgenomen. De gegevens worden

vervolgens opgeslagen in de bijbehorende eigenschap. Voor elke nieuw gemaakte property is de Google Analytics 4-property de standaard. U kunt

ook de Universal Analytics-property maken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden gegevens voor verschillende tijdsduur opgeslagen.

 

Identificatiemiddelen zoals cookies en app-instantie-ID’s worden gebruikt om uw interacties op onze website te meten. Interacties zijn alle soorten

acties die u op onze website uitvoert. Als u ook andere Google-systemen gebruikt (zoals een Google-account), kunnen via Google Analytics

gegenereerde gegevens worden gekoppeld aan cookies van derden. Google geeft geen Google Analytics-gegevens door, tenzij wij als

websitebeheerder hier toestemming voor geven.Uitzonderingen zijn mogelijk indien wettelijk vereist.

 

De volgende cookies worden gebruikt door Google Analytics:

 

Naam: _ga Waarde: 2.1326744211.152111765426-5 Doel:

Analytics.js gebruikt standaard de _ga-cookie om de

gebruikers-ID op te slaan. Kortom, het dient om onderscheid

te maken tussen websitebezoekers. Vervaldatum: na 2 jaar

 

Naam: _gid Waarde: 2.1687193234.152111765426-1 Doel: D

e cookie wordt ook gebruikt om onderscheid te maken

tussen websitebezoekers Vervaldatum: na 24 uur

 

Naam: _gat_gtag_UA_ Waarde: 1 Gebruik: Gebruikt om de

aanvraagsnelheid te verlagen. Als Google Analytics wordt

aangeboden via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de

naam _dc_gtm_. Vervaldatum: na 1 minuut

 

Naam: AMP_TOKEN Waarde: geen informatie Doel: De

cookie heeft een token waarmee een gebruikers-ID kan

worden opgehaald uit de AMP-client-ID-service. Andere

mogelijke waarden duiden op een opt-out, een verzoek of

een fout. Vervaldatum: Na 30 seconden tot een jaar

 

Naam: __utma Waarde:

1564498958.1564498958.1564498958.1 Doel: Deze cookie

kan worden gebruikt om uw gedrag op de website te volgen

en de prestaties te meten. Elke keer dat er informatie naar

Google Analytics wordt verzonden, wordt de cookie

bijgewerkt. Vervaldatum: na 2 jaar

 

Naam: __utmt Waarde: 1 Doel: Net als _gat_gtag_UA_ wordt

de cookie gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.

Vervaldatum: Na 10 minuten

 

Naam: __utmb Waarde: 3.10.1564498958 Doel: Deze cookie

wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt

bijgewerkt telkens wanneer nieuwe gegevens of informatie

naar Google Analytics worden verzonden. Vervaldatum: Na

30 minuten

 

Naam: __utmc Waarde: 167421564 Doel: Deze cookie wordt

gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende

bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen

opgeslagen totdat u de browser sluit. Vervaldatum: Na het

sluiten van de browser

 

Naam: __utmz Waarde: m|utmccn=

(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/ Doel: De cookie wordt

gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te

identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat waar je

vandaan komt op onze website. Dat had een andere pagina

of een advertentie kunnen zijn. Vervaldatum: na 6 maanden

 

Naam: __utmv Waarde: niet gespecificeerd Doel: De cookie

wordt gebruikt om door de gebruiker gedefinieerde

gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt

wanneer informatie naar Google Analytics wordt verzonden.

Vervaldatum: na 2 jaar

 

Opmerking: deze lijst kan niet claimen volledig te zijn,

aangezien Google voortdurend de keuze van zijn cookies

wijzigt.

Hier tonen we u een overzicht van de belangrijkste gegevens

die met Google Analytics worden verzameld:

 

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heatmaps.

Heatmaps tonen precies die gebieden waarop u klikt. Zo

krijgen we informatie over waar u zich op onze site bevindt.

 

Sessieduur: Google definieert de sessieduur als de tijd die u

op onze site doorbrengt zonder de site te verlaten. Als je 20

minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch

beëindigd.

 

Bouncepercentage: Een bounce is wanneer u slechts één

pagina op onze website bekijkt en onze website vervolgens

weer verlaat.

 

Account aanmaken: Als u een account aanmaakt of een

bestelling plaatst op onze website, verzamelt Google

Analytics deze gegevens.

 

IP-adres: Het IP-adres wordt alleen in verkorte vorm

weergegeven, zodat er geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

 

Locatie: Het land en uw geschatte locatie kunnen worden

bepaald via het IP-adres. Dit proces wordt ook wel IP-

locatiebepaling genoemd.

 

Technische informatie: De technische informatie omvat

onder andere uw browsertype, uw internetprovider of uw

schermresolutie.

 

Bron van herkomst: Google Analytics of wij zijn natuurlijk ook

geïnteresseerd in van welke website of van welke advertentie je

op onze site bent gekomen.

 

Andere gegevens zijn contactgegevens, eventuele beoordelingen,

media afspelen (bijvoorbeeld als u een video afspeelt op onze site),

inhoud delen via sociale media of toevoegen aan uw favorieten.

De lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als een

algemene gids voor gegevensopslag door Google Analytics.

 

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Google heeft hun servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika en daarom

worden uw gegevens meestal opgeslagen op Amerikaanse servers. Hier kunt u precies lezen waar de datacenters

van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

 

Uw gegevens worden verspreid over verschillende fysieke media. Dit heeft als voordeel dat de gegevens sneller

kunnen worden opgevraagd en beter beschermd zijn tegen manipulatie. Elk datacenter van Google heeft

noodprogramma’s voor uw gegevens. Als de hardware van Google bijvoorbeeld uitvalt of servers door

natuurrampen worden lamgelegd, blijft het risico op een serviceonderbreking bij Google laag.

 

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Bij gebruik van de nieuwere

Google Analytics 4-property’s is de bewaartermijn voor uw gebruikersgegevens vastgesteld op 14 maanden.

Voor overige zogenaamde gebeurtenisgegevens hebben wij de mogelijkheid om te kiezen voor een

bewaartermijn van 2 maanden of 14 maanden.

 

Met Universal Analytics-property’s heeft Google Analytics een gestandaardiseerde bewaartermijn

van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Dan worden uw gebruikersgegevens verwijderd. We hebben

echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn voor gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor hebben we

vijf mogelijkheden:

 

Verwijdering na 14 maanden

Verwijdering na 26 maanden

Verwijdering na 38 maanden

Verwijdering na 50 maanden

Geen automatische verwijdering Er is ook de mogelijkheid dat gegevens alleen worden verwijderd als u onze

website niet meer bezoekt binnen de door ons gekozen termijn. In dit geval wordt de bewaartermijn elke keer

dat u onze website opnieuw bezoekt binnen de aangegeven periode opnieuw ingesteld.

 

Wanneer de opgegeven periode is verstreken, worden de gegevens eenmaal per maand verwijderd. Deze

bewaartermijn is van toepassing op uw gegevens die verband houden met cookies, gebruikersherkenning en

advertentie-ID’s (bijv. cookies van het DoubleClick-domein). Rapportresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde

gegevens en worden onafhankelijk van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn het

samenvoegen van individuele gegevens tot een grotere eenheid.

 

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

 Op grond van de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht om uw gegevens in te

zien, bij te werken, te verwijderen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt

door de browser-add-on te gebruiken om Google Analytics JavaScript uit te schakelen (ga.js, analytics.js, dc.js). U

kunt de browser-add-on downloaden en installeren via

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Houd er rekening mee dat deze add-on alleen

gegevensverzameling door Google Analytics uitschakelt.

 

Als u cookies in het algemeen wilt deactiveren, verwijderen of beheren (ongeacht Google Analytics), zijn er

aparte instructies voor elke browser:

 

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

 

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

 

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

 

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

 

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

 

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van deze tool uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen

en verwerkt. De meeste derde landen (inclusief de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake

gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens mogen niet zomaar worden doorgegeven aan onveilige

derde landen, daar worden opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties (zoals EU-modelcontractbepalingen)

tussen ons en de niet-Europese dienstverlener zijn.

 

legale basis

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die we hebben verkregen met onze cookie-pop-up.

Volgens artikel 6 lid 1 lit.

 

Naast toestemming bestaat er een gerechtvaardigd belang van onze kant om het gedrag van websitebezoekers te

analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics kunnen we

fouten op de website identificeren, aanvallen identificeren en de winstgevendheid verbeteren. De wettelijke basis

hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). Wij gebruiken Google Analytics echter alleen als u

daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau

is voor gegevensoverdracht naar de VS. De gegevensverwerking wordt in wezen gedaan door Google. Dit kan betekenen

dat gegevens niet anoniem mogen worden verwerkt en opgeslagen. Daarnaast kunnen Amerikaanse overheidsinstanties

toegang hebben tot individuele gegevens. Ook kan het voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan gegevens

van andere Google-diensten waar u een gebruikersaccount heeft.

 

We hopen u hiermee inzicht te hebben gegeven in de belangrijkste informatie over gegevensverwerking door Google

Analytics. Als u meer wilt weten over de trackingservice, raden we u deze twee links aan:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ?hl=de.

 

Platform voor beheer van toestemming voor cookies

Overzicht van platform voor beheer van toestemming voor cookies Getroffen:

websitebezoekers Doel: verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het

gebruik van bepaalde tools Verwerkte gegevens: Gegevens voor het beheren van de cookie-instellingen

zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, soort toestemming, individuele toestemmingen. U vindt hierover

meer details voor de tool die in elk geval wordt gebruikt. Duur van opslag: Afhankelijk van het gebruikte

gereedschap, moet u voorbereid zijn op perioden van meerdere jaren Rechtsgrond: Artikel 6 lid 1 letter a

AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Kas yra sutikimo su slapukais valdymo platforma?

Savo svetainėje naudojame Sutikimo valdymo platformos (CMP) programinę įrangą, kuri mums ir jums palengvina

teisingai ir saugiai tvarkyti naudojamus scenarijus ir slapukus. Programinė įranga automatiškai sukuria slapukų

iššokantįjį langą, nuskaito ir valdo visus scenarijus ir slapukus, siūlo jums sutikimą dėl slapukų, kurių reikalauja

duomenų apsaugos įstatymas, ir padeda mums ir jums sekti visus slapukus. Dauguma sutikimo su slapukais valdymo

įrankių identifikuoja ir suskirsto į kategorijas visus esamus slapukus. Kaip svetainės lankytojas, jūs pats nusprendžiate,

ar norite leisti scenarijus ir slapukus, ir kokius juos norite leisti, ar ne. Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas ryšys

tarp naršyklės, žiniatinklio serverio ir CMP.

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                       

                                                           Server van een cookie

                                                           Toestemmingsaanbieders

                                                           die de site regelmatig

                                                           gecontroleerd

 

 

      Serververzoeken en

      fluweel Cookie pop-up

      van de CMP duidt op

 

 

 

 

            

              het internet

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Webserver van

de website

Waarom gebruiken we een tool voor cookiebeheer?

Ons doel is om u de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Ook wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

We willen je zo goed mogelijk informeren over alle tools en alle cookies die gegevens van jou kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw

recht om te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om je dit recht te kunnen geven, moeten we eerst precies weten welke

cookies op onze website zijn beland. Dankzij een tool voor cookiebeheer, die de website regelmatig scant op alle bestaande cookies, weten

we van alle cookies en kunnen we u AVG-conforme informatie hierover verstrekken. Vervolgens kunt u cookies accepteren of weigeren via

het toestemmingssysteem.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Als onderdeel van onze cookiebeheertool kunt u elke afzonderlijke cookie zelf beheren en heeft u volledige controle over de opslag en

verwerking van uw gegevens. De toestemmingsverklaring wordt opgeslagen, zodat wij u niet bij elk bezoek aan onze website hierom hoeven

te vragen en wij uw toestemming ook kunnen bewijzen indien wettelijk vereist. Dit wordt opgeslagen in een opt-in-cookie of op een server.

Afhankelijk van de aanbieder van de tool voor cookiebeheer, varieert de bewaartermijn van uw cookietoestemming. Deze gegevens

(bijv. pseudoniem gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, gedetailleerde informatie over de cookiecategorieën of tools, browser,

apparaatinformatie) worden meestal maximaal twee jaar bewaard.

 

Duur van gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking als wij hierover meer informatie hebben. In het algemeen

verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Gegevens

die in cookies worden opgeslagen, worden voor verschillende tijdsperioden bewaard. Sommige cookies worden al verwijderd na het verlaten

van de website, andere kunnen meerdere jaren in uw browser worden bewaard. De exacte duur van de gegevensverwerking is afhankelijk van

de gebruikte tool, in de meeste gevallen dient u rekening te houden met een bewaartermijn van meerdere jaren. In de respectievelijke

gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders ontvangt u meestal nauwkeurige informatie over de duur van de

gegevensverwerking.

 

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via

onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook het verzamelen van gegevens door cookies voorkomen

door de cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. Informatie over speciale tools voor cookiebeheer, indien

beschikbaar, vindt u in de volgende secties.

 

legale basis

Als u akkoord gaat met cookies, worden uw persoonsgegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Als we cookies met uw toestemming

mogen gebruiken (artikel 6 lid 1 lit. a AVG), is deze toestemming ook de wettelijke basis voor het gebruik van cookies of de verwerking van

uw gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en om u in staat te stellen uw toestemming te geven, wordt een

platformsoftware voor het beheer van de toestemming voor cookies gebruikt. Het gebruik van deze software stelt ons in staat om de

website op een efficiënte, wettelijk conforme manier te exploiteren, wat een legitiem belang vertegenwoordigt (Artikel 6 (1) (f) AVG).

 

YouTube-privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van YouTube

Getroffen: bezoekers van de website

Doel: Optimalisatie van onze service

Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag,

informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen. Meer details vindt

u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Duur van opslag: Gegevens worden over het algemeen bewaard zolang dit nodig is voor het doel van de

service Rechtsgrond: Artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is YouTube?

We hebben YouTube-video’s ingesloten op onze website. Hierdoor kunnen wij u interessante video’s direct op onze site presenteren.

YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube,

LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een pagina van onze website oproept die een ingesloten YouTube-video heeft,

maakt uw browser automatisch verbinding met de YouTube- of Google-servers. Er worden verschillende gegevens verzonden

(afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor

alle gegevensverwerking in Europa. Hieronder leggen wij u graag nader uit welke gegevens worden verwerkt, waarom wij

YouTube-video’s hebben geïntegreerd en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen. Op YouTube kunnen gebruikers

video’s bekijken, beoordelen, becommentariëren en zelf gratis uploaden. YouTube is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een

van de belangrijkste social media kanalen wereldwijd. Om ervoor te zorgen dat we video’s op onze website kunnen weergeven,

biedt YouTube een codefragment dat we op onze site hebben ingesloten.

 

Waarom gebruiken we YouTube-video’s op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste content. We streven ernaar om u de best mogelijke

gebruikerservaring op onze website te bieden. En natuurlijk mogen interessante video’s niet ontbreken. Met behulp van onze

ingesloten video’s bieden wij u naast onze teksten en afbeeldingen aanvullende nuttige inhoud. Daarnaast is onze website beter

vindbaar in de Google-zoekmachine dankzij de embedded video’s. Ook als we advertenties plaatsen via Google Ads, kan Google

dankzij de verzamelde data deze advertenties eigenlijk alleen tonen aan mensen die interesse hebben in onze aanbiedingen.

 

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina’s bezoekt waarop een YouTube-video is geïnstalleerd, plaatst YouTube ten minste één cookie die

uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube meestal cookies gebruiken om uw

interacties op onze website te koppelen aan uw profiel. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte

locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn

contactgegevens, eventuele beoordelingen, inhoud delen via sociale media of toevoegen aan je favorieten op YouTube.

 

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of een YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke

identificatie die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Uw voorkeurstaalinstelling blijft bijvoorbeeld behouden.

Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

 

In de volgende lijst tonen we cookies die zijn ingesteld in een test in de browser. Enerzijds tonen we cookies die zijn ingesteld

zonder een geregistreerd YouTube-account. Aan de andere kant tonen we cookies die zijn ingesteld met een ingelogd account.

De lijst kan niet claimen volledig te zijn, omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

 

Naam: CONSENT Waarde: YES+AT.de+20150628-20-0 Doel:

De cookie slaat de status op van de toestemming van een

gebruiker voor het gebruik van verschillende Google-

services. TOESTEMMING wordt ook gebruikt voor

beveiliging, om gebruikers te controleren en om

gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde

aanvallen. Vervaldatum: na 19 jaar

 

Naam: HSID Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I Doel: Deze cookie

wordt gebruikt om een profiel van uw interesses aan te

maken. Deze gegevens helpen bij het weergeven van

gepersonaliseerde advertenties. Vervaldatum: na 2 jaar

 

Naam: LOGIN_INFO Waarde: AFmmF2swRQIhALLl6aL…

Doel: In deze cookie wordt informatie over uw inloggegevens

opgeslagen. Vervaldatum: na 2 jaar

 

Naam: SAPISID Waarde: 7oaPxoG-

pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Doel: Deze cookie werkt

door uw browser en apparaat op unieke wijze te

identificeren. Het wordt gebruikt om een profiel van uw

interesses te maken. Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID Waarde: oQfNKjAsI111765426- Doel: Deze cookie

slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in een

digitaal ondertekende en versleutelde vorm. Vervaldatum:

na 2 jaar

 

Naam: SIDCC Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL Doel: Deze

cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en

welke advertenties u mogelijk heeft gezien voordat u onze

site bezoekt. Vervaldatum: na 3 maanden

 

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

De gegevens die YouTube van u ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op de servers van Google. De meeste van deze

servers bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies

zien waar de Google-datacenters zich bevinden. Uw gegevens worden verspreid op de servers. Hierdoor zijn de gegevens

sneller opvraagbaar en beter beveiligd tegen manipulatie. Google bewaart de verzamelde gegevens voor verschillende

tijdsperioden. Sommige gegevens kunt u op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch

verwijderd en andere worden door Google voor langere tijd bewaard. Sommige gegevens (zoals items in Mijn activiteit,

foto’s of documenten, producten) die zijn opgeslagen in uw Google-account, blijven bewaard totdat u deze verwijdert.

Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens verwijderen die aan uw apparaat,

browser of app zijn gekoppeld.

 

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

In principe kunt u gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de automatische verwijdering van locatie-

en activiteitsgegevens, geïntroduceerd in 2019, wordt informatie 3 of 18 maanden bewaard en vervolgens verwijderd,

afhankelijk van uw beslissing. Ongeacht of u een Google-account hebt of niet, u kunt uw browser zo configureren dat

Google-cookies worden verwijderd of gedeactiveerd. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op

verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

 

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

 

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

 

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

 

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

 

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

 

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd laat weten wanneer

er een cookie moet worden geplaatst. U kunt voor elke individuele cookie beslissen of u deze toestaat of niet.

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gemeenschappelijk privacybeleid. Als u

meer wilt weten over de omgang met uw gegevens, raden wij u de verklaring inzake gegevensbescherming

aan op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

legale basis

Als u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde YouTube-

elementen, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Artikel 6 (1) (a) AVG). In principe

worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG) in

een snelle en effectieve communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. We gebruiken de

geïntegreerde YouTube-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan om onze

privacyverklaring over cookies goed door te lezen en de privacyverklaring of het cookiebeleid van de

betreffende dienstverlener te raadplegen.

 

Privacybeleid van Google Fonts

Samenvatting van het privacybeleid van Google Fonts

Getroffen: bezoekers van de website

Doel: Optimalisatie van onze service Verwerkte gegevens: gegevens zoals IP-adres en

CSS en lettertypeverzoeken Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake

gegevensbescherming. Bewaartermijn: Lettertypebestanden worden een jaar door

Google bewaard

Rechtsgrond: Artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn Google-lettertypen?

We gebruiken Google Fonts op onze website. Dit zijn de “Google-lettertypen” van Google Inc. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow

Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa. U hoeft zich niet te registreren of een wachtwoord in te voeren om

Google-lettertypen te gebruiken. Verder worden er geen cookies in uw browser opgeslagen. De bestanden (CSS, lettertypen/fonts) worden opgevraagd

via de Google-domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google staan verzoeken om CSS en fonts volledig los van alle andere Google-

diensten. Als u een Google-account heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens naar Google worden verzonden tijdens het

gebruik van Google Fonts. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op.

Hoe de dataopslag er precies uitziet, gaan we uitgebreid bekijken. Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een directory met meer dan

800 lettertypen die Google gratis ter beschikking stelt van zijn gebruikers. Veel van deze lettertypen zijn vrijgegeven onder de SIL Open Font-licentie,

terwijl andere zijn vrijgegeven onder de Apache-licentie. Beide zijn gratis softwarelicenties.

Waarom gebruiken we Google Fonts op onze website?

Met Google Fonts kunnen we lettertypen op onze eigen website gebruiken en hoeven we ze niet te uploaden naar onze eigen server. Google Fonts is

een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van onze website hoog te houden. Alle Google-lettertypen zijn automatisch geoptimaliseerd voor het web en

dit bespaart datavolume en is een groot voordeel, vooral voor gebruik met mobiele apparaten. Wanneer u onze site bezoekt, zorgt de kleine

bestandsgrootte voor een snelle laadtijd. Bovendien zijn Google Fonts beveiligde weblettertypen. Verschillende beeldsynthesesystemen (rendering)

in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele apparaten kunnen tot fouten leiden. Dergelijke fouten kunnen teksten of hele websites

gedeeltelijk vervormen. Dankzij het snelle Content Delivery Network (CDN) zijn er geen platformonafhankelijke problemen met Google Fonts. Google

Fonts ondersteunt alle belangrijke browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) en werkt betrouwbaar op de meeste moderne

mobiele besturingssystemen, waaronder Android 2.2+ en iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Zo gebruiken wij Google Fonts om onze gehele online dienst

zo mooi en uniform mogelijk te presenteren.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?

Wanneer u onze website bezoekt, worden de lettertypen opnieuw geladen via een server van Google. Deze externe oproep verzendt gegevens naar

de servers van Google. Op deze manier herkent Google ook dat u of uw IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API is ontworpen om het

gebruik, de opslag en de verzameling van eindgebruikersgegevens te beperken tot wat nodig is voor een correcte levering van lettertypen. API staat

overigens voor “Application Programming Interface” en dient onder andere als datatransmitter in de softwaresector. Google Fonts slaat CSS- en

lettertypeverzoeken veilig op Google op en is daardoor beveiligd. Met de verzamelde gebruikscijfers kan Google bepalen hoe goed de afzonderlijke

lettertypen worden ontvangen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina’s, zoals Google Analytics. Google gebruikt ook gegevens

van zijn eigen webcrawler om te bepalen welke websites Google-lettertypen gebruiken. Deze gegevens worden gepubliceerd in de Google Fonts

BigQuery-database. Ondernemers en ontwikkelaars gebruiken de Google-webservice BigQuery om grote hoeveelheden data te onderzoeken en te

verplaatsen. Houd er echter rekening mee dat elke Google Font-aanvraag ook automatisch informatie zoals taalinstellingen, IP-adres, browserversie,

browserschermresolutie en browsernaam naar de Google-servers verzendt. Of deze gegevens ook worden opgeslagen is niet eenduidig vast te stellen

of wordt door Google niet duidelijk gecommuniceerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Google bewaart verzoeken voor CSS-assets voor één dag op zijn servers, die zich voornamelijk buiten de EU bevinden. Dit stelt ons in staat om de

lettertypen te gebruiken met behulp van een Google-stylesheet. Een stylesheet is een sjabloon waarmee u snel en eenvoudig het ontwerp of lettertype

van bijvoorbeeld een website kunt wijzigen. De lettertypebestanden worden een jaar door Google bewaard. Google streeft hiermee het doel na om

de laadtijd van websites fundamenteel te verbeteren. Wanneer miljoenen websites naar dezelfde lettertypen verwijzen, worden ze na het eerste

bezoek in de cache opgeslagen en verschijnen ze onmiddellijk weer op alle andere websites die later worden bezocht. Soms werkt Google

lettertypebestanden bij om de bestandsgrootte te verkleinen, de taaldekking te vergroten en het ontwerp te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

De gegevens die Google een dag of een jaar opslaat, kunnen niet zomaar worden verwijderd. De gegevens worden bij het openen van de pagina

automatisch aan Google doorgegeven. Om deze gegevens voortijdig te kunnen verwijderen, moet u contact opnemen met Google Support via

https://support.google.com/?hl=de&tid=111765426. In dit geval voorkomt u alleen gegevensopslag als u onze site niet bezoekt. In tegenstelling

tot andere weblettertypen, geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle lettertypen. We hebben dus onbeperkt toegang tot een zee aan

lettertypen en halen zo het beste uit onze website. U kunt meer vinden over Google Fonts en andere vragen op

https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111765426. Hoewel Google daar gegevensbeschermingskwesties behandelt, bevat het niet echt

gedetailleerde informatie over gegevensopslag. Het is relatief moeilijk om echt nauwkeurige informatie over opgeslagen gegevens

van Google te krijgen.

legale basis

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Fonts, is de wettelijke basis voor de bijbehorende gegevensverwerking deze

toestemming. Volgens artikel 6 lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Font om onze online service te optimaliseren. De overeenkomstige

rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). We gebruiken Google Fonts echter alleen als je daarvoor

toestemming hebt gegeven.

Ook kunt u nagaan welke gegevens in het algemeen door Google worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Op alle teksten rust copyright.

Bron: Gemaakt met de gegevensbeschermingsgenerator van AdSimple