back - zurück

IMPRINT

Avtryck

Informationsskyldighet enligt 5 §

e-handelslagen, 14 §

bolagsbalken, 63 §

handelsregler och upplysningsskyldighet enligt 25 § medielagen.

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Strass im Attergau

Österreich / Österrike

 

Tel.: + 43 (0) 7667 7205 0

Fax: + 43 (0) 7667 7205 14

E-post: office@ecotec-energy.com

 

 

Yrkesrätt: handelsregler: www.ris.bka.gv.at Tilldelningsstat: Österrike

 

Styrelseledamot Johann Söllinger Kontaktuppgifter till den dataskyddsansvarige

Om du har frågor om dataskyddet hittar du kontaktuppgifterna till den ansvariga

personen eller kontoret nedan:

 

 

Johann Söllinger

Strass im Attergau 34

A-4881 Strass im Attergau

 

E-postadress: office@ecotec-energy.com

Telefon: + 43 (0) 7667 7205 0

Imprint: https://www.ecotec-energy.com/impressum/

 

Källa: Skapad med avtrycksgeneratorn från AdSimple

 

EU-tvistlösning

I enlighet med förordningen om onlinetvistlösning i konsumentfrågor (ODR-förordningen) vill

vi informera dig om Informera onlineplattformen för tvistlösning (OS-plattformen).

Konsumenter har möjlighet att lämna in klagomål till EU-kommissionens onlineplattform

för tvistlösning på http://ec.europa.eu/odr?tid=121765488. Du hittar nödvändiga

kontaktuppgifter ovan i vårt imprint. Vi vill dock påpeka att vi inte är villiga eller skyldiga att

delta i tvistlösningsförfaranden innan en delta i konsumentskiljenämnden.

 

Ansvar för innehållet på denna webbplats Vi utvecklar ständigt innehållet på denna webbplats

och strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information. Tyvärr kan vi inte acceptera

något ansvar för korrektheten av något innehåll på denna webbplats, särskilt det som

tillhandahålls av tredje part tillhandahölls. Som tjänsteleverantör är vi inte skyldiga att skydda

den information du överför eller lagrar övervaka eller undersöka omständigheter som tyder på

olaglig aktivitet. Våra skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av

information enligt Allmänna Lagar baserade på domstols- eller officiella order förblir

opåverkade även om vi inte är ansvariga oberörd. Om du upptäcker något problematiskt eller

olagligt innehåll, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan rätta till det ta bort olagligt

innehåll. Du hittar kontaktuppgifterna i förlaget.

 

Ansvar för länkar på denna webbplats Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser

som vi inte ansvarar för. Ansvar för länkade webbplatser finns inte för oss, eftersom vi inte

hade någon kännedom om illegal verksamhet och inte har gjort det tidigare märktes inte och

vi skulle ta bort länkar omedelbart om vi blev medvetna om någon olaglighet. Om du upptäcker

olagliga länkar på vår webbplats, vänligen kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna i förlaget.

 

Upphovsrättsmeddelande Allt innehåll på denna webbplats (bilder, foton, texter, videor) är

föremål för upphovsrätt. Fråga oss innan du skickar in innehållet distribuera, reproducera eller

utnyttja den här webbplatsen, såsom att återpublicera den på andra webbplatser. Om

nödvändigt, kommer vi lagligt att bedriva otillåten användning av delar av innehållet på vår

webbplats. Om du hittar innehåll på denna webbplats som bryter mot upphovsrätten,

vänligen kontakta oss.

 

Bildkredit Bilderna, fotona och grafiken på denna webbplats är skyddade av upphovsrätt.

Bildrättigheterna tillhör följande fotografer och företag: Vi gillar att använda bilder. De kommer

från vårt arkiv eller har skapats eller ritats av oss själva. Vissa bilder är från offentliga myndigheter,

 varav de flesta har mycket vänligt tillstånd. Alla texter är upphovsrättsskyddade.

Källa: Skapad med AdSimples dataskyddsgenerator

PRIVACY

Introduktion och översikt

Vi har skrivit denna dataskyddsförklaring (version 06/18/2021-111765426) för att förklara för dig i enlighet med bestämmelserna i den allmänna

dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar, vilka personuppgifter (data). kort sagt) vi som ansvarig person – och den för

processorer på uppdrag av oss (t.ex. leverantörer) – behandlar, kommer att behandla i framtiden och vilka juridiska möjligheter du har. Termerna

som används ska förstås som könsneutrala. Kort sagt: Vi informerar dig utförligt om uppgifter som vi behandlar om dig.

 

Sekretesspolicyer låter vanligtvis väldigt tekniska och använder juridisk jargong. Denna dataskyddsdeklaration är å andra sidan avsedd att beskriva

de viktigaste sakerna så enkelt och transparent som möjligt. I den mån transparens främjar förklaras tekniska termer på ett läsvänligt sätt, länkar till

ytterligare information tillhandahålls och grafik används. Vi informerar dig således på ett tydligt och enkelt språk om att vi endast behandlar

personuppgifter i vår affärsverksamhet om det finns en motsvarande rättslig grund. Detta är absolut inte möjligt om du gör så kortfattade, oklara

och juridiskt-tekniska uttalanden som möjligt, eftersom de ofta är standard på Internet när det kommer till dataskydd. Jag hoppas att du tycker att

följande förklaringar är intressanta och informativa och att du kan hitta information som du inte redan kände till. Om du fortfarande har frågor vill

vi be dig kontakta den ansvariga personen som nämns nedan eller i förlaget, att följa länkarna som tillhandahålls och att titta på ytterligare

information på tredje parts webbplatser. Våra kontaktuppgifter finns givetvis också i förlaget.

 

tillämpningsområde

Denna dataskyddsförklaring gäller för alla personuppgifter som behandlas av oss i företaget och för alla personuppgifter som företag på uppdrag av

oss (behandlare) behandlar. Med personuppgifter menar vi information i den mening som avses i artikel 4 nr 1 GDPR såsom en persons namn,

e-postadress och postadress. Behandlingen av personuppgifter säkerställer att vi kan erbjuda och fakturera våra tjänster och produkter, oavsett om

det är online eller offline. Omfattningen av denna integritetspolicy inkluderar:

° Alla onlinenärvaro (webbplatser, onlinebutiker) som vi driver

° Framträdanden i sociala medier och e-postkommunikation

° mobilappar för smartphones och andra enheter Kort sagt: Dataskyddsförklaringen gäller alla områden där personuppgifter behandlas på ett

  strukturerat sätt i företaget via nämnda kanaler. Om vi inleder juridiska förhållanden med dig utanför dessa kanaler kommer vi att informera

  dig separat vid behov.

 

 

rättsliga grunder

I följande dataskyddsförklaring förser vi dig med transparent information om de rättsliga principerna och förordningarna, det vill säga den rättsliga

grunden för den allmänna dataskyddsförordningen, som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter. När det gäller EU-rätten hänvisar vi

till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. Du kan naturligtvis läsa denna EU:s allmänna

dataskyddsförordning online på EUR-Lex, den porten till EU -Legal, se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

 

Vi behandlar endast dina uppgifter om minst ett av följande villkor gäller:

 

1. Samtycke (artikel 6 punkt 1 lit. a GDPR): Du har gett oss ditt samtycke till att behandla uppgifter för ett specifikt ändamål. Ett exempel skulle vara

    lagringen av de uppgifter du har angett på ett kontaktformulär.

2. Kontrakt (Artikel 6 Punkt 1 lit. b GDPR): För att kunna fullgöra ett avtal eller förpliktelser före avtal med dig behandlar vi dina uppgifter. om Om vi

    till exempel sluter ett försäljningsavtal med dig behöver vi personuppgifter i förväg.

3. Rättslig skyldighet (Artikel 6 Punkt 1 lit. c GDPR): Om vi är föremål för en rättslig skyldighet behandlar vi dina uppgifter. Till exempel vi är enligt lag

     skyldiga att föra fakturor för bokföring. Dessa innehåller vanligtvis personuppgifter.

4. Legitima intressen (Artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR): När det gäller legitima intressen som inte begränsar dina grundläggande rättigheter, förbehåller

     vi oss behandling av personuppgifter. Till exempel behöver vi behandla vissa uppgifter för att hålla vår webbplats säker och ekonomiskt effektiv

     för att kunna operera. Denna behandling är därför ett berättigat intresse. Andra villkor som uppfattning om inspelningar av allmänt intresse och

     myndighetsutövning samt skydd av vitala intressen gäller vanligtvis inte för oss. Om en sådan rättslig grund skulle vara aktuell kommer den att

     visas på lämplig plats.

 

Utöver EU-förordningen gäller även nationella lagar:

 

° I Österrike är detta den federala lagen för skydd av fysiska personer vid behandling av personuppgifter (dataskyddslag), förkortat DSG.

° I Tyskland gäller den federala dataskyddslagen, förkortat BDSG. Om andra regionala eller nationella lagar gäller kommer vi att informera dig om

  dem i följande avsnitt. Kontaktuppgifter till ansvarig person Om du har några frågor om dataskydd hittar du kontaktuppgifterna till den ansvariga

  personen eller organet nedan:

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Straß im Attergau

 

Tel.: +43 (0) 7667 7205 0

Fax: +43 (0) 7667 7205-14

 

E-Mail: office@ecotec-energy.com

Net: www.ecotec-energy.com

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum

 

 

lagringstid Det faktum att vi endast lagrar personuppgifter så länge som är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter

är ett generellt kriterium för oss. Det innebär att vi raderar personuppgifter så snart anledningen till databehandlingen inte längre finns. I vissa fall

är vi juridiskt skyldiga att lagra vissa uppgifter även efter att det ursprungliga syftet har upphört, till exempel för redovisningsändamål. Om du vill

att dina uppgifter ska raderas eller återkalla ditt samtycke till databehandling, kommer uppgifterna att raderas så snabbt som möjligt och förutsatt

att det inte finns någon skyldighet att lagra dem Vi kommer att informera dig nedan om den specifika varaktigheten av respektive databehandling,

förutsatt att vi har ytterligare information om detta.

 

Rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen

 

Enligt artikel 13 GDPR har du följande rättigheter att säkerställa att data behandlas rättvist och transparent:

 – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt till information om huruvida vi behandlar dina uppgifter. Om så är fallet har du rätt att få en kopia av uppgifterna

    och få följande information:

° för vilket ändamål vi utför behandlingen;

° kategorierna, det vill säga de typer av uppgifter som behandlas;

° vem som tar emot dessa uppgifter och om uppgifterna överförs till tredje land, hur säkerheten kan garanteras;

° hur länge uppgifterna lagras; ° förekomsten av rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen och rätten att invända mot behandlingen;

° att du kan klaga till en tillsynsmyndighet (länkar till dessa myndigheter finns nedan);

° ursprunget för uppgifterna om vi inte samlade in dem från dig;

° om profilering utförs, det vill säga om data utvärderas automatiskt för att skapa en personlig profil åt dig.

– Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att få uppgifterna rättade, vilket innebär att vi måste korrigera uppgifter om du hittar några fel.

– Enligt artikel 17 GDPR har du rätt till radering (“rätt att bli glömd”), vilket specifikt innebär att du kan begära radering av dina uppgifter.

– Enligt artikel 18 GDPR har du rätt till begränsning av behandlingen, vilket innebär att vi endast får lagra uppgifterna men inte fortsätta att använda.

– Enligt artikel 19 GDPR har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att vi kan förse dig med dina uppgifter i ett gemensamt format på begäran förse.

– Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att göra invändningar, vilket efter verkställighet kommer att resultera i en ändring i behandlingen.

° Om behandlingen av dina uppgifter grundar sig på artikel 6.1 bokstav e (allmänt intresse, myndighetsutövning) eller artikel 6.1 bokstav f

  (berättigat intresse), kan du invända mot behandlingen. Vi kommer sedan att så snabbt som möjligt kontrollera om vi lagligt kan följa denna invändning.

° Om data används för direktreklam kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Vi får inte längre använda dina uppgifter för

  direktmarknadsföring efter detta.

° Om data används för att driva profilering kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Vi kan din Använd inte data för profilering i

  efterhand.

– Enligt artikel 22 GDPR kan du ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling (t.ex. profilering).  Om du

   anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddslagen eller dina dataskyddsrättigheter har kränkts på annat sätt kan du klaga till

   tillsynsmyndigheten. Detta är dataskyddsmyndigheten för Österrike, vars webbplats finns på https://www.dsb.gv.at/ och för Tyskland kan du kontakta

   Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI).

 

Kort sagt: du har rättigheter – tveka inte att kontakta ansvarig person som anges ovan!

 

webbhotell

Sammanfattning av webbhotell

Berörda: Besökare på webbplatsen

Syfte: professionell värd för webbplatsen och

Säkra driften Bearbetade data: IP-adress, tidpunkt för webbplatsbesök, webbläsare som används och annan data.

Hitta mer information om det Se nedan eller med den webbhotellleverantör som används.

Lagringstid: beror på respektive leverantör, men vanligtvis 2 veckor

Rättslig grund: artikel 6 paragraf 1 lit.f GDPR (legitima intressen)

 

Vad är webbhotell?

När du besöker webbplatser idag skapas och lagras viss information – inklusive personuppgifter – automatiskt, inklusive på denna webbplats.

Dessa uppgifter bör behandlas så sparsamt som möjligt och endast med motivering. Med webbplats menar vi förresten hela alla webbsidor på

en domän, det vill säga allt från startsidan (hemsidan) till den allra sista undersidan (som denna). Med domän menar vi till exempel

example.de eller example.com.

 

När du vill se en webbplats på en skärm använder du ett program som kallas webbläsare. Du känner förmodligen till några webbläsare vid namn:

Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari.

 

Denna webbläsare måste ansluta till en annan dator där webbplatsens kod lagras: webbservern. Driften av en webbserver är en komplicerad och

tidskrävande uppgift, varför detta vanligtvis tas på av professionella leverantörer, leverantörerna. Dessa erbjuder webbhotell och säkerställer

därmed tillförlitlig och felfri lagring av webbplatsdata.

 

Personuppgifter kan komma att behandlas när webbläsaren på din dator (stationär, bärbar, smartphone) ansluter och under dataöverföring till

och från webbservern. Å ena sidan lagrar din dator data, å andra sidan måste webbservern också lagra data under en tid för att säkerställa

korrekt drift.

 

Som en illustration:

 

                           Din webbläsare (t.ex. Chrome)

                           på din dator, med

                           som du besöker vår hemsida

                           besök över internet

 

Internet

 

Webbserver hos vår leverantör, av

vår webbplats tillgänglig

tillhandahåller och uppgifter om

ditt besök spara ett tag.

 

Varför behandlar vi personuppgifter?

 

Syften med databehandling är:

 

1. Professionell webbhotell och driftsäkerhet

2. att upprätthålla drift- och IT-säkerhet

3. Anonym utvärdering av åtkomstbeteende för att förbättra vårt erbjudande och, om nödvändigt, för åtal eller drivande av anspråk

 

Vilka uppgifter behandlas?

 

Även när du besöker vår webbplats sparar vår webbserver, som är den dator som denna webbplats lagras på, vanligtvis automatiskt data som t.ex.

 

° den fullständiga internetadressen (URL) till den öppnade webbplatsen (t.ex. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111765426)

° Webbläsare och webbläsarversion (t.ex. Chrome 87)

° operativsystemet som används (t.ex. Windows 10)

° adressen (URL) till den tidigare besökta sidan (referrer URL) (t.ex. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen.html/)

° värdnamnet och IP-adressen för enheten från vilken åtkomst görs (t.ex. COMPUTERNAME och 194.23.43.121)

° Datum och tid

° i filer, de så kallade webbserverloggfilerna

 

Hur länge lagras data?

 

Som regel lagras ovanstående data i två veckor och raderas sedan automatiskt. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter, men vi kan inte utesluta att

dessa uppgifter kommer att ses av myndigheter vid olagligt beteende.

 

Kort sagt: ditt besök loggas av vår leverantör (företag som driver vår webbplats på speciella datorer (servrar)), men vi förmedlar inte dina uppgifter

utan ditt medgivande!

 

rättslig

grund Lagligheten av behandlingen av personuppgifter i samband med webbhotell följer av artikel 6.1 lit f GDPR (skydd av legitima intressen),

eftersom användningen av professionell hosting hos en leverantör är nödvändig för att göra företaget säkert och användar- vänlig på internet

närvarande och för att vid behov kunna driva attacker och anspråk från detta.

 

småkakor

Sammanfattning av kakor

Berörda: Besökare på webbplatsen

Syfte: beroende på vilken cookie det gäller. Mer information finns nedan eller från

tillverkaren av programvaran som ställer in cookien.

Bearbetade data: Beroende på vilken cookie som används. Mer information finns nedan eller

från tillverkaren av programvaran som ställer in cookien.

Lagringstid: beroende på respektive cookie, kan variera från timmar till år

Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR (samtycke), artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR (legitima intressen)

 

Vad är cookies?

Vår webbplats använder HTTP-cookies för att lagra användarspecifik data. I det följande förklarar vi vad cookies är och varför de används så

att du bättre kan förstå följande dataskyddsförklaring.

 

När du surfar på Internet använder du en webbläsare. Välkända webbläsare inkluderar Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer och

Microsoft Edge. De flesta webbplatser lagrar små textfiler i din webbläsare. Dessa filer kallas cookies.

 

En sak kan inte förnekas: Cookies är verkligen användbara små hjälpare. Nästan alla webbplatser använder cookies. Mer exakt är de HTTP-cookies,

eftersom det finns andra cookies för andra användningsområden. HTTP-cookies är små filer som lagras på din dator av vår webbplats. Dessa

cookiefiler lagras automatiskt i cookie-mappen, som i princip är din webbläsares “hjärna”. En cookie består av ett namn och ett värde. När en

cookie definieras måste också ett eller flera attribut anges.

 

Cookies lagrar viss användardata från dig, såsom språk eller personliga sidinställningar. När du besöker vår webbplats igen, överför din

webbläsare den “användarrelaterade” informationen tillbaka till vår webbplats. Tack vare cookies vet vår webbplats vem du är och erbjuder

dig de inställningar du är van vid. I vissa webbläsare har varje cookie sin egen fil, i andra som Firefox lagras alla cookies i en enda fil.

 

Grafiken nedan visar en möjlig interaktion mellan en webbläsare som t.ex B. Chrome och webbservern. Webbläsaren begär en webbplats

och tar emot en cookie från servern, som webbläsaren använder igen så fort en annan sida efterfrågas.

 

 

 

 

 

 

                                       webbläsare som t.ex t.ex.

                                       Chrome eller Firefox med

                                       mannen tittar på hemsidor.

 

Webbläsaren begär en webbplats

 

 

Webbservern levererar webbplatsen och en cookie

 

 

  Cookie               webbplatsinnehåll

 

 

Webbläsaren begär en annan sida på webbplatsen

 

 

   kaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbservern för webbplatsen

 

Det finns både förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies skapas direkt av vår webbplats, tredjepartscookies skapas av

partnerwebbplatser (t.ex. Google Analytics). Varje cookie måste utvärderas individuellt, eftersom varje cookie lagrar olika data. Utgångstiden

för en kaka varierar också från några minuter till några år. Cookies är inte program och innehåller inte virus, Trojaner eller andra “skadedjur”.

Cookies kan inte heller komma åt information på din dator.

 

Till exempel kan cookiedata se ut så här:

 

Namn: _ga

Värde: GA1.2.1326744211.152111765426-9

Syfte: Differentiering av webbplatsbesökare Sista

utgångsdatum: efter 2 år

 

En webbläsare bör kunna stödja dessa minimistorlekar:

 

° Minst 4096 byte per cookie

° Minst 50 cookies per domän

° Minst 3000 kakor totalt

 

Vilka typer av cookies finns det? Frågan om vilka cookies vi använder i synnerhet beror på vilka tjänster som används och förtydligas i följande

avsnitt av dataskyddsförklaringen. I det här skedet skulle vi kort vilja diskutera de olika typerna av HTTP-cookies. Det finns 4 typer av cookies:

 

Viktiga cookies Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa grundläggande funktioner på webbplatsen. Dessa cookies behövs till exempel

om en användare lägger en produkt i kundvagnen, sedan fortsätter surfa på andra sidor och går till kassan först senare. Dessa cookies raderar

inte kundvagnen, även om användaren stänger sitt webbläsarfönster.

 

Funktionella cookies Dessa cookies samlar in information om användarbeteende och om användaren får några felmeddelanden. Dessutom

används dessa cookies även för att mäta laddningstiden och beteendet på webbplatsen i olika webbläsare.

 

Inriktning på cookies Dessa cookies säkerställer en bättre användarupplevelse. Till exempel sparas angivna platser, teckenstorlekar eller

formulärdata.

 

Annonscookies Dessa cookies kallas även för inriktningscookies. De används för att ge användaren individuellt anpassad reklam. Detta kan

vara väldigt användbart, men också väldigt irriterande.

 

Vanligtvis när du besöker en webbplats för första gången kommer du att bli tillfrågad vilken av dessa typer av cookies du vill tillåta. Och

naturligtvis lagras även detta beslut i en cookie. Om du vill veta mer om cookies och inte är rädd för teknisk dokumentation

rekommenderar vi https://tools.ietf.org/html/rfc6265, Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments som kallas

“HTTP State Management Mechanism” .

 

Syftet med behandlingen via cookies

Syftet beror ytterst på respektive cookie. Mer information finns nedan eller från tillverkaren av programvaran som ställer in cookien.

 

Vilka uppgifter behandlas?

Cookies är små hjälpare för många olika uppgifter. Tyvärr är det inte möjligt att generalisera vilka uppgifter som lagras i cookies, men vi

kommer att informera dig om de behandlade eller lagrade uppgifterna i följande dataskyddsförklaring.

 

Lagringstid för cookies

Lagringstiden beror på respektive cookie och anges nedan. Vissa cookies raderas efter mindre än en timme, andra kan förbli lagrade på

en dator i flera år.

 

Du kan också själv påverka lagringstiden. Du kan manuellt radera alla cookies när som helst via din webbläsare

(se även “Invändningsrätt” nedan). Dessutom kommer cookies som är baserade på samtycke att raderas senast efter

att du återkallat ditt samtycke, varvid lagligheten av lagring förblir opåverkad tills dess.

 

Rätt att invända – hur kan jag radera cookies?

Du bestämmer själv hur och om du vill använda cookies, Oavsett vilken tjänst eller webbplats cookies kommer ifrån har du alltid möjlighet

att ta bort eller inaktivera cookies eller endast delvis tillåta dem. Du kan till exempel blockera cookies från tredje part men tillåta alla andra

cookies.

 

Om du vill ta reda på vilka cookies som har lagrats i din webbläsare, om du vill ändra eller ta bort cookie-inställningar, hittar du detta i din

webbläsarinställningar:

 

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

 

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

 

Firefox: Rensa cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator

 

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

 

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

 

Om du generellt inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska ställas in. Du kan

bestämma för varje enskild cookie om du tillåter kakan eller inte. Proceduren varierar beroende på webbläsare. Det är bäst att söka efter

instruktionerna i Google med söktermen “Radera cookies Chrome” eller “Inaktivera cookies Chrome” om det gäller en Chrome-webbläsare.

 

rättslig grund

De så kallade “Cookie-riktlinjerna” har funnits sedan 2009. Där står det att lagring av cookies kräver ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR).

Inom EU-länderna är det dock fortfarande väldigt olika reaktioner på dessa direktiv. I Österrike implementerades dock detta direktiv i § 96

(3) i telekommunikationslagen (TKG). I Tyskland har riktlinjerna för cookies inte implementerats som nationell lag. I stället genomfördes

denna riktlinje till stor del i 15 § tredje stycket i telemedielagen (TMG).

 

För absolut nödvändiga cookies, även om inget samtycke har getts. det finns legitima intressen (Artikel 6 St. 1 lit. f GDPR), som i de flesta

fall är av ekonomisk karaktär. Vi vill ge besökare på vår webbplats en trevlig användarupplevelse och vissa cookies är ofta absolut

nödvändiga för detta.

 

Om cookies som inte är absolut nödvändiga används sker detta endast med ditt samtycke. I detta avseende är den rättsliga grunden

artikel 6.1 (a) GDPR.I följande avsnitt kommer du att informeras mer detaljerat om användningen av cookies om programvaran som

används använder cookies. Google Analytics sekretesspolicy

Sammanfattning av Google Analytics sekretesspolicy

Berörda: Besökare på webbplatsen

Syfte: Utvärdering av besöksinformation för att optimera hemsidan.

Bearbetade data: Åtkomststatistik, som inkluderar data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstlängd och tid, navigeringsbeteende,

klickbeteende och IP adresser ingår. Mer information finns nedan i denna dataskyddsförklaring.

Lagringstid: beror på vilka egenskaper som används

Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR (samtycke), artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR (legitima intressen)

Vad är Google Analytics?

Vi använder analysspårningsverktyget Google Analytics (GA) från det amerikanska företaget Google Inc. på vår hemsida Företaget Google

Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för alla Google-tjänster i Europa. Google Analytics samlar in data

om dina handlingar på vår webbplats. Om du till exempel klickar på en länk lagras denna åtgärd i en cookie och skickas till Google Analytics.

Rapporterna vi får från Google Analytics gör att vi bättre kan skräddarsy vår webbplats och tjänst efter dina behov. I det följande kommer vi

att gå in mer i detalj på spårningsverktyget och framför allt informera dig om vilken data som lagras och hur du kan förhindra detta.

 

Google Analytics är ett spårningsverktyg som används för att analysera trafik på vår webbplats. För att Google Analytics ska fungera är en

spårningskod inbyggd i koden på vår webbplats. När du besöker vår webbplats registrerar denna kod olika åtgärder som du vidtar på vår

webbplats. Så fort du lämnar vår webbplats skickas denna data till Google Analytics-servrarna och lagras där.

 

Google behandlar uppgifterna och vi får rapporter om ditt användarbeteende. Dessa rapporter kan innehålla följande:

 

° Målgruppsrapporter: Med målgruppsrapporter lär vi känna våra användare bättre och vet mer exakt vem som är intresserad av vår tjänst.

° Annonsrapporter: Annonsrapporter gör det lättare för oss att analysera och förbättra vår onlineannonsering.

° Förvärvsrapporter: Förvärvsrapporter ger oss användbar information om hur vi kan locka fler människor till vår tjänst.

° Beteenderapporter: Här lär vi oss hur du interagerar med vår webbplats. Vi kan förstå hur du är på vår sida tillbaka och vilka länkar du klickar på.

° Konverteringsrapporter: Konvertering är en process där du utför en önskad åtgärd baserat på ett marknadsföringsbudskap. Till Exempel när du

  byter från en ren webbplatsbesökare till en köpare eller prenumerant på nyhetsbrev. Vi lär oss mer av dessa rapporter om hur våra

  marknadsföringsåtgärder tas emot av dig. Det är så vi vill öka vår konverteringsgrad.

° Realtidsrapporter: Här vet vi alltid omedelbart vad som händer på vår hemsida. Vi kan till exempel se hur många användare som för

  närvarande läser den här texten.

 

Varför använder vi Google Analytics på vår webbplats? Vårt mål med denna webbplats är tydligt: Vi vill erbjuda dig bästa möjliga service.

Statistiken och data från Google Analytics hjälper oss att nå detta mål.

 

De statistiskt utvärderade uppgifterna ger oss en tydlig bild av styrkorna och svagheterna med vår webbplats. Å ena sidan kan vi optimera vår

sajt så att intresserade kan hitta den lättare på Google. Å andra sidan hjälper data oss att bättre förstå dig som besökare. Vi vet därför exakt vad

vi behöver förbättra på vår hemsida för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Uppgifterna hjälper oss också att genomföra våra reklam- och

marknadsföringsåtgärder mer individuellt och kostnadseffektivt. När allt kommer omkring är det bara meningsfullt att visa våra produkter och

tjänster för människor som bryr sig.

 

Vilken data lagras av Google Analytics? Google Analytics använder en spårningskod för att skapa ett slumpmässigt, unikt ID som är länkat till din

webbläsarcookie. Det är så Google Analytics känner igen dig som en ny användare. Nästa gång du besöker vår sida kommer du att kännas igen

som en “återkommande” användare. All insamlad data lagras tillsammans med detta användar-ID. Detta gör det möjligt att utvärdera

pseudonyma användarprofiler i första hand.

 

För att kunna analysera vår webbplats med Google Analytics måste ett fastighets-ID finnas med i spårningskoden. Data lagras sedan i

motsvarande egenskap. För varje nyskapad egendom är Google Analytics 4-egendomen standard. Alternativt kan du också skapa Universal

Analytics-egendomen. Beroende på vilken egenskap som används lagras data under olika lång tid.

 

Identifierare som cookies och appinstans-ID:n används för att mäta dina interaktioner på vår webbplats. Interaktioner är alla typer av åtgärder

du vidtar på vår webbplats. Om du även använder andra Google-system (som ett Google-konto) kan data som genereras via Google Analytics

länkas till tredjepartscookies. Google vidarebefordrar inte Google Analytics-data såvida vi som webbplatsoperatör inte godkänner detta.

Undantag kan förekomma om det krävs enligt lag.

 

Följande cookies används av Google Analytics:

 

Namn: _ga Värde: 2.1326744211.152111765426-5 Syfte: Som standard använder analytics.js _ga-cookien för att lagra användar-ID:t.

I grund och botten tjänar det till att skilja mellan webbplatsbesökare. Sista utgångsdatum: efter 2 år

 

Namn: _gid Värde: 2.1687193234.152111765426-1 Syfte: Cookien används också för att skilja mellan webbplatsbesökare. Sista

utgångsdatum: efter 24 timmar

 

Namn: _gat_gtag_UA_ Värde: 1 Användning: Används för att sänka förfrågningsfrekvensen. Om Google Analytics tillhandahålls via

Google Tag Manager får denna cookie namnet _dc_gtm_ . Sista utgångsdatum: efter 1 minut

 

Namn: AMP_TOKEN Värde: ingen information Syfte: Cookien har en token med vilken ett användar-ID kan hämtas från

AMP-klient-ID-tjänsten. Andra möjliga värden indikerar ett opt-out, en begäran eller ett fel. Utgångsdatum: Efter 30 sekunder till ett år

 

Namn: __utma Värde: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Syfte: Denna cookie kan användas för att spåra ditt beteende på

webbplatsen och mäta prestanda. Cookien uppdateras varje gång information skickas till Google Analytics. Sista utgångsdatum: efter 2 år

 

Namn: __utmt Värde: 1 Syfte: Precis som _gat_gtag_UA_ används cookien för att strypa förfrågningsfrekvensen.

Utgångsdatum: Efter 10 minuter

 

Namn: __utmb Värde: 3.10.1564498958 Syfte: Denna cookie används för att fastställa nya sessioner. Den uppdateras varje gång ny

data eller information skickas till Google Analytics. Sista utgångsdatum: Efter 30 minuter

 

Namn: __utmc Värde: 167421564 Syfte: Denna cookie används för att ställa in nya sessioner för återkommande besökare. Detta är en

sessionscookie och lagras endast tills du stänger webbläsaren. Sista utgångsdatum: Efter att webbläsaren stängts

 

Namn: __utmz Värde: m|utmccn=(referral)|

utmcmd=referral|utmcct=/ Syfte: Cookien används för att identifiera trafikkällan till vår webbplats. Det betyder att kakorna lagrar

varifrån du kom på vår hemsida. Det kunde ha varit en annan sida eller en annons. Sista utgångsdatum: efter 6 månader

 

Namn: __utmv Värde: ej specificerat Syfte: Cookien används för att lagra användardefinierad användardata. Den uppdateras alltid när

information skickas till Google Analytics. Sista utgångsdatum: efter 2 år

 

Obs! Den här listan kan inte göra anspråk på att vara komplett, eftersom Google ständigt ändrar valet av sina cookies. Här visar vi dig

en översikt över de viktigaste uppgifterna som samlas in med Google Analytics:

 

Värmekartor: Google skapar så kallade värmekartor. Värmekartor visar exakt de områden som du klickar på. Så här får vi information

om var du befinner dig på vår sida.

 

Sessionslängd: Google definierar sessionslängden som den tid du spenderar på vår webbplats utan att lämna webbplatsen. Om du

har varit inaktiv i 20 minuter avslutas sessionen automatiskt.

 

Avvisningsfrekvens: En avvisning är när du bara tittar på en sida på vår webbplats och sedan lämnar vår webbplats igen.

 

Skapa konto: Om du skapar ett konto eller gör en beställning på vår webbplats, samlar Google Analytics in denna data.

 

IP-adress: IP-adressen visas endast i förkortad form så att ingen tydlig tilldelning är möjlig.

 

Plats: Landet och din ungefärliga plats kan bestämmas via IP-adressen. Denna process kallas också för

IP-platsbestämning.

 

Teknisk information: Den tekniska informationen inkluderar bland annat din webbläsartyp, din internetleverantör

eller din skärmupplösning.

 

Ursprungskälla: Google Analytics eller så är vi naturligtvis också intresserade av vilken webbplats eller vilken annons

du kom till vår sida ifrån.

 

Övriga uppgifter är kontaktuppgifter, eventuella betyg, uppspelning av media (t.ex. om du spelar upp en video på vår sida),

dela innehåll via sociala medier eller lägga till det i dina favoriter. Listan gör inte anspråk på att vara komplett och fungerar

endast som en allmän guide till datalagring av Google Analytics.

 

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google har distribuerat sina servrar över hela världen. De flesta av servrarna finns i Amerika och följaktligen lagras dina

data mestadels på amerikanska servrar. Här kan du läsa exakt var Googles datacenter finns:

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

 

Din data distribueras över olika fysiska medier. Detta har fördelen att uppgifterna kan hämtas snabbare och är bättre

skyddade mot manipulation. Alla Googles datacenter har nödprogram för din data. Till exempel, om Googles hårdvara

misslyckas eller naturkatastrofer förlamar servrar, är risken för ett tjänstavbrott hos Google fortfarande låg.

 

Lagringstiden för uppgifterna beror på vilka egenskaper som används. När du använder de nyare Google Analytics

4-egendomarna är lagringsperioden för din användardata fast till 14 månader. För annan så kallad händelsedata har

vi möjlighet att välja en lagringstid på 2 månader eller 14 månader.

 

Med Universal Analytics-egendomar har Google Analytics en standardiserad lagringsperiod på 26 månader för din

användardata. Då raderas dina användaruppgifter. Vi har dock möjlighet att själva välja lagringstid för användardata.

Vi har fem alternativ tillgängliga för detta:

 

Radering efter 14 månader

Radering efter 26 månader

Radering efter 38 månader

Radering efter 50 månader

Ingen automatisk radering Det finns också möjligheten att data endast raderas om

du inte längre besöker vår webbplats inom den period vi har valt.

I detta fall kommer lagringsperioden att återställas varje gång du besöker vår

webbplats igen inom den angivna perioden.

 

När den angivna perioden har löpt ut kommer uppgifterna att raderas en gång i månaden. Denna lagringsperiod gäller

för dina data kopplade till cookies, användaridentifiering och reklam-ID:n (t.ex. cookies från DoubleClick-domänen).

Rapportresultaten baseras på aggregerad data och lagras oberoende av användardata. Aggregerad data är en

sammanslagning av individuella data till en större enhet.

 

Hur kan jag radera min data eller förhindra datalagring? Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till,

uppdatera, radera eller begränsa dina uppgifter. Du kan förhindra Google Analytics från att använda dina data genom

att använda webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Du kan ladda ner

och installera webbläsartillägget från https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Observera att detta tillägg

endast inaktiverar datainsamling av Google Analytics.

 

Om du generellt vill inaktivera, radera eller hantera cookies (oavsett Google Analytics),

finns det separata instruktioner för varje webbläsare:

 

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

 

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

 

Firefox: Rensa cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator

 

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

 

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

 

Observera att när du använder det här verktyget kan dina uppgifter även lagras och behandlas utanför EU. De flesta

tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Data får inte bara

överföras till osäkra tredjeländer, lagras där och behandlas om det inte finns lämpliga garantier (såsom

EU-standardavtalsklausuler) mellan oss och den icke-europeiska tjänsteleverantören.

 

rättslig grund

Användningen av Google Analytics kräver ditt samtycke, vilket vi har erhållit med vår cookie-popup. Enligt artikel 6.1 lit.

 

Utöver samtycke finns det ett berättigat intresse från vår sida av att analysera webbplatsbesökarnas beteende och på

så sätt förbättra vårt erbjudande tekniskt och ekonomiskt. Med hjälp av Google Analytics kan vi identifiera fel på hemsidan,

identifiera attacker och förbättra lönsamheten. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 (f) GDPR (legitima intressen).

Vi använder dock endast Google Analytics om du har gett ditt samtycke.

 

Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolen för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA.

Databehandlingen görs i huvudsak av Google. Detta kan innebära att uppgifter inte får behandlas och lagras anonymt.

Dessutom kan amerikanska myndigheter ha tillgång till individuella uppgifter. Det kan också hända att denna data är

länkad till data från andra Google-tjänster där du har ett användarkonto.

 

Vi hoppas att vi har kunnat ge dig en förståelse för den viktigaste informationen om databehandling av Google Analytics.

Om du vill lära dig mer om spårningstjänsten rekommenderar vi dessa två länkar:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html och https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ?hl=de.

 

Cookie Consent Management Platform

Översikt över plattform för hantering av cookiessamtycke

Berörda: Webbplatsbesökare

Syfte: Inhämta och hantera samtycke till vissa cookies och därmed användningen av vissa verktyg

Bearbetade data: Data för att hantera cookieinställningarna såsom IP-adress, tidpunkt för samtycke,

typ av samtycke, individuella samtycken. Du kan hitta mer information om detta för det verktyg som

används i varje enskilt fall.

Lagringstid: Beroende på vilket verktyg som används, du måste vara beredd på flera år

Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR (samtycke), artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR (legitima intressen)

Vad är en Cookie Consent Management-plattform?

Vi använder programvara för Consent Management Platform (CMP) på vår webbplats, vilket gör det enklare för oss och dig att

hantera de skript och cookies som används korrekt och säkert. Programvaran skapar automatiskt ett popup-fönster för kakor,

skannar och kontrollerar alla skript och cookies, erbjuder dig samtycke till cookies som krävs enligt dataskyddslagstiftningen

och hjälper oss och dig att hålla reda på alla cookies. De flesta verktyg för hantering av samtycke för cookies identifierar och

kategoriserar alla befintliga cookies. Som webbplatsbesökare bestämmer du sedan själv om och vilka skript och cookies du vill

tillåta eller inte. Följande grafik visar förhållandet mellan webbläsare, webbserver och CMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                           Server för en kaka

                                                           Samtycksleverantörer

                                                           som webbplats

                                                           regelbundet

                                                           kontrollerade

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Serverförfrågningar

och sammet Cookie

popup för CMP

tyder på

 

 

 

 

Internet

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbservern för

webbplatsen

Varför använder vi ett cookiehanteringsverktyg?

Vårt mål är att erbjuda dig bästa möjliga transparens inom dataskyddsområdet. Vi är också juridiskt skyldiga att göra det. Vi vill informera

dig så bra som möjligt om alla verktyg och alla cookies som kan lagra och behandla data från dig. Det är också din rätt att bestämma vilka

cookies du accepterar och vilka du inte accepterar. För att ge dig denna rättighet måste vi först veta exakt vilka cookies som landade på

vår webbplats från början. Tack vare ett cookiehanteringsverktyg, som regelbundet söker igenom webbplatsen efter alla befintliga cookies,

känner vi till alla cookies och kan ge dig GDPR-kompatibel information om dem. Du kan sedan acceptera eller avvisa cookies via

samtyckessystemet.

 

Vilka uppgifter behandlas?

Som en del av vårt cookiehanteringsverktyg kan du själv hantera varje enskild cookie och ha fullständig kontroll över lagringen och

behandlingen av dina data. Deklarationen om ditt samtycke kommer att sparas så att vi inte behöver fråga dig varje gång du besöker vår

webbplats och vi kan även bevisa ditt samtycke om det krävs enligt lag. Detta lagras antingen i en opt-in-cookie eller på en server. Beroende

på leverantören av cookiehanteringsverktyget varierar lagringsperioden för ditt cookiemedgivande. Dessa data (t.ex. pseudonymt användar-ID,

tidpunkt för samtycke, detaljerad information om cookiekategorier eller verktyg, webbläsare, enhetsinformation) lagras vanligtvis i upp till två år.

 

Databehandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig nedan om hur länge databehandlingen tar om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi

endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Data som lagras i cookies

lagras under olika lång tid. Vissa cookies raderas redan efter att de lämnat webbplatsen, andra kan lagras i din webbläsare i flera år. Den exakta

varaktigheten av databehandlingen beror på vilket verktyg som används, i de flesta fall bör du vara beredd på en lagringstid på flera år. I de

enskilda leverantörernas respektive dataskyddsförklaringar får du vanligtvis exakt information om hur länge databehandlingen pågår.

 

Rätt att invända

Du har även rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies. Detta fungerar antingen via vårt

cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling av cookies genom att hantera,

inaktivera eller ta bort cookies i din webbläsare. Information om särskilda verktyg för hantering av cookies, om sådana finns, finns i följande

avsnitt.

 

rättslig grund

Om du godkänner cookies kommer dina personuppgifter att behandlas och lagras via dessa cookies. Om vi får använda cookies med ditt

samtycke (Artikel 6 Para. 1 lit. a GDPR), är detta samtycke också den rättsliga grunden för användningen av cookies eller behandlingen av

dina uppgifter. För att kunna hantera samtycke till cookies och för att du ska kunna ge ditt samtycke, används en plattform för hantering av

 cookies samtycke. Användningen av denna mjukvara gör det möjligt för oss att driva webbplatsen på ett effektivt, lagligt överensstämmande

sätt, vilket representerar ett legitimt intresse (Artikel 6 (1) (f) GDPR).

 

YouTubes sekretesspolicy

Sammanfattning av YouTubes sekretesspolicy Berörda: Besökare på webbplatsen Syfte:

Optimering av vår tjänst Bearbetade data: Data som kontaktuppgifter, användarbeteendedata,

information om din enhet och din IP-adress kan lagras. Mer information finns nedan i denna

dataskyddsförklaring. Lagringstid: Data lagras i allmänhet så länge det är nödvändigt för syftet

med tjänsten Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR (samtycke),

artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR (legitima intressen)

Vad är YouTube?

Vi har bäddat in YouTube-videor på vår webbplats. Detta gör att vi kan presentera intressanta videor direkt på vår webbplats.

YouTube är en videoportal som har varit ett dotterbolag till Google sedan 2006. Videoportalen drivs av

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du öppnar en sida på vår webbplats som har en inbäddad

YouTube-video ansluter din webbläsare automatiskt till YouTube- eller Googles servrar. Olika data överförs

(beroende på inställningarna). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för all

databehandling i Europa. I det följande vill vi förklara för dig mer i detalj vilka uppgifter som behandlas, varför vi har

integrerat YouTube-videor och hur du kan hantera eller radera dina uppgifter. På YouTube kan användare se videor,

betygsätta dem, kommentera dem och ladda upp dem själva utan kostnad. Under de senaste åren har YouTube blivit

en av de viktigaste sociala mediekanalerna världen över. För att vi ska kunna visa videor på vår webbplats tillhandahåller

YouTube ett kodavsnitt som vi har bäddat in på vår webbplats.

 

Varför använder vi YouTube-videor på vår webbplats?

YouTube är videoplattformen med flest besökare och det bästa innehållet. Vi strävar efter att erbjuda dig den bästa möjliga

användarupplevelsen på vår webbplats. Och intressanta videos bör förstås inte saknas. Med hjälp av våra inbäddade videor

förser vi dig med ytterligare användbart innehåll utöver våra texter och bilder. Dessutom kan vår webbplats hittas lättare på

Googles sökmotor tack vare de inbäddade videorna. Även om vi lägger ut annonser via Google Ads, tack vare den insamlade

informationen, kan Google egentligen bara visa dessa annonser för personer som är intresserade av våra erbjudanden.

 

Vilken data lagras av YouTube?

Så snart du besöker en av våra sidor som har en YouTube-video installerad, ställer YouTube in minst en cookie som lagrar din

IP-adress och vår URL. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube oftast använda cookies för att koppla dina

interaktioner på vår webbplats med din profil. Detta inkluderar data som sessionslängd, avvisningsfrekvens, ungefärlig plats,

teknisk information som webbläsartyp, skärmupplösning eller din internetleverantör. Annan data kan vara kontaktuppgifter,

eventuella betyg, att dela innehåll via sociala medier eller lägga till det i dina favoriter på YouTube.

 

Om du inte är inloggad på ett Google-konto eller ett YouTube-konto, lagrar Google data med en unik identifierare som är

kopplad till din enhet, webbläsare eller app. Till exempel behålls din önskade språkinställning. Men mycket interaktionsdata

kan inte sparas eftersom färre cookies ställs in.

 

I följande lista visar vi cookies som ställts in i ett test i webbläsaren. Å ena sidan visar vi cookies som ställs in utan ett

registrerat YouTube-konto. Däremot visar vi cookies som ställs in med ett inloggat konto. Listan kan inte göra anspråk på att v

ara komplett eftersom användardata alltid beror på interaktionerna på YouTube.

 

Namn: SAMTYCKE Värde: YES+AT.de+20150628-20-0 Syfte:

Cookien lagrar statusen för en användares samtycke till

användningen av olika Google-tjänster. SAMTYCKE används

också för säkerhet, för att kontrollera användare och skydda

användardata från obehöriga attacker.

Sista utgångsdatum: efter 19 år

 

Namn: HSID Värde: AcRwpgUik9Dveht0I Syfte: Denna cookie

används för att skapa en profil för dina intressen. Denna

information hjälper till att visa personlig reklam. Sista

utgångsdatum: efter 2 år

 

Namn: LOGIN_INFO Värde: AFmmF2swRQIhALLl6aL… Syfte:

Information om dina inloggningsuppgifter lagras i denna

cookie. Sista utgångsdatum: efter 2 år

 

Namn: SAPISID Värde: 7oaPxoG-

pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Syfte: Denna cookie

fungerar genom att unikt identifiera din webbläsare och

enhet. Den används för att skapa en profil över dina

intressen.

Sista utgångsdatum: efter 2

år Namn: SID Värde: oQfNKjAsI111765426- Syfte: Denna

cookie lagrar ditt Google-konto-ID och din senaste

inloggningstid i en digitalt signerad och krypterad form. Sista

utgångsdatum: efter 2 år

 

Namn: SIDCC Värde: AN0-TYuqub2JOcDTyL Syfte: Denna

cookie lagrar information om hur du använder webbplatsen

och vilka annonser du kan ha sett innan du besökte vår

webbplats. Sista utgångsdatum: efter 3 månader

 

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Den data som YouTube tar emot från dig och bearbetar lagras på Googles servrar. De flesta av dessa servrar finns i

Amerika. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du se exakt var Googles datacenter

finns. Din data distribueras på servrarna. Detta gör att uppgifterna kan tas fram snabbare och är bättre skyddade mot

manipulation. Google lagrar den insamlade informationen under olika lång tid. Du kan radera vissa uppgifter när som helst,

andra raderas automatiskt efter en begränsad tidsperiod och andra lagras av Google under en längre tid. Vissa data (som

Min aktivitet-objekt, foton eller dokument, produkter) som lagras i ditt Google-konto förblir lagrade tills du tar bort dem.

Även om du inte är inloggad på ett Google-konto kan du radera viss data som är kopplad till din enhet, webbläsare eller app.

 

Hur kan jag radera min data eller förhindra datalagring?

Du kan i princip radera data i Google-kontot manuellt. Med den automatiska raderingen av plats- och aktivitetsdata som

infördes 2019, lagras information i antingen 3 eller 18 månader och raderas sedan, beroende på ditt beslut. Oavsett om

du har ett Google-konto eller inte kan du konfigurera din webbläsare på ett sådant sätt att Googles cookies raderas eller

avaktiveras. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du

hanterar cookies i din webbläsare:

 

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

 

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

 

Firefox: Rensa cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator

 

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

 

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

 

Om du generellt inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska

ställas in. Du kan bestämma för varje enskild cookie om du tillåter det eller inte. Eftersom YouTube är ett dotterbolag till

Google finns det en gemensam sekretesspolicy. Om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras rekommenderar vi

dataskyddsförklaringen på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter kan behandlas och lagras av integrerade YouTube-element är detta samtycke

den rättsliga grunden för databehandling (Artikel 6 (1) (a) GDPR). I princip kommer dina uppgifter också att lagras och

behandlas utifrån vårt berättigade intresse (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) i snabb och effektiv kommunikation med dig eller

andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast de integrerade YouTube-elementen om du har gett ditt s

amtycke. YouTube ställer också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Vi rekommenderar därför att du läser

vår sekretesspolicy om cookies noggrant och läser den relevanta tjänsteleverantörens sekretesspolicy eller

cookiepolicy.

 

Sekretesspolicy för Google Fonts

Sammanfattning av Google Fonts Sekretesspolicy

Berörda: Besökare på webbplatsen

Syfte: Optimering av vår tjänst Data som behandlas: Data som IP-adress och CSS och

teckensnittsbegäranden Mer information finns nedan i denna dataskyddsförklaring.

Lagringsperiod: Teckensnittsfiler lagras av Google i ett år

Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR (samtycke), artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR (legitima intressen

Vad är Google Fonts?

Vi använder Google Fonts på vår webbplats. Dessa är “Google fonts” från Google Inc. Företaget Google Ireland Limited (Gordon

House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för alla Google-tjänster i Europa. Du behöver inte registrera dig eller ange ett

lösenord för att använda Googles teckensnitt. Dessutom lagras inga cookies i din webbläsare. Filerna (CSS, typsnitt/teckensnitt)

efterfrågas via Google-domänerna fonts.googleapis.com och fonts.gstatic.com. Enligt Google är förfrågningar om CSS och typsnitt

helt åtskilda från alla andra Google-tjänster. Om du har ett Google-konto behöver du inte oroa dig för att dina Google-kontodata

överförs till Google när du använder Google Fonts. Google registrerar användningen av CSS (Cascading Style Sheets) och de

teckensnitt som används och lagrar dessa data säkert. Hur datalagringen ser ut exakt ska vi titta på i detalj.

Google Fonts (tidigare Google Web Fonts) är en katalog med över 800 teckensnitt som Google gör tillgängliga för sina användare

gratis. Många av dessa typsnitt släpps under SIL Open Font License, medan andra har släppts under Apache-licensen.

Båda är fria mjukvarulicenser.

Varför använder vi Google Fonts på vår webbplats?

Med Google Fonts kan vi använda typsnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår egen server. Google Fonts

är en viktig komponent för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-fonter är automatiskt optimerade för webben och

detta sparar datavolym och är en stor fördel speciellt för användning med mobila enheter. När du besöker vår webbplats säkerställer

den lilla filstorleken snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbteckensnitt. Olika bildsyntessystem (rendering) i olika

webbläsare, operativsystem och mobila enheter kan leda till fel. Sådana fel kan delvis förvränga texter eller hela webbplatser.

Tack vare det snabba Content Delivery Network (CDN) finns det inga plattformsoberoende problem med Google Fonts. Google Fonts

stöder alla större webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) och fungerar tillförlitligt på de flesta moderna

mobiloperativsystem, inklusive Android 2.2+ och iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Så vi använder Google Fonts så att vi kan presentera

hela vår onlinetjänst så vackert och enhetligt som möjligt.

Vilken data lagras av Google?

När du besöker vår webbplats laddas typsnitten om via en Google-server. Detta externa samtal överför data till Googles servrar. På

så sätt känner även Google igen att du eller din IP-adress besöker vår webbplats. Google Fonts API har utformats för att minska

användningen, lagringen och insamlingen av slutanvändardata till vad som är nödvändigt för korrekt teckensnittsleverans. API står

för övrigt för “Application Programming Interface” och fungerar bland annat som en datasändare inom mjukvarusektorn. Google

Fonts lagrar CSS och teckensnittsbegäranden säkert på Google och är därför skyddat. De insamlade användningssiffrorna gör att

Google kan avgöra hur väl de enskilda typsnitten tas emot. Google publicerar resultaten på interna analyssidor, till exempel Google

Analytics. Google använder också data från sin egen sökrobot för att avgöra vilka webbplatser som använder Googles teckensnitt.

Dessa data publiceras i Google Fonts BigQuery-databasen. Entreprenörer och utvecklare använder Googles webbtjänst BigQuery för

att undersöka och flytta stora mängder data. Det bör dock noteras att varje Google Font-begäran också automatiskt överför

information som språkinställningar, IP-adress, webbläsarversion, webbläsarskärmupplösning och webbläsarnamn till Googles

servrar. Huruvida dessa data också lagras kan inte tydligt fastställas eller kommuniceras inte tydligt av Google.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar under en dag på sina servrar, som huvudsakligen finns utanför EU. Detta gör att vi kan

använda typsnitten med hjälp av en Google-stilmall. En stilmall är en mall som du kan använda för att snabbt och enkelt ändra design

eller typsnitt på till exempel en webbplats. Teckensnittsfilerna lagras av Google i ett år. Google strävar alltså efter målet att i grunden

förbättra laddningstiden för webbplatser. När miljontals webbplatser hänvisar till samma typsnitt, cachelagras de efter det första

besöket och dyker omedelbart upp igen på alla andra webbplatser som besöks senare. Ibland uppdaterar Google teckensnittsfiler för

att minska filstorleken, öka språktäckningen och förbättra designen.

Hur kan jag radera min data eller förhindra datalagring?

Den data som Google lagrar under en dag eller ett år kan inte bara raderas. Uppgifterna överförs automatiskt till Google när sidan

öppnas. För att kunna radera dessa uppgifter i förtid måste du kontakta Googles support på

https://support.google.com/?hl=de&tid=111765426. I det här fallet förhindrar du endast datalagring om du inte besöker vår sida.

Till skillnad från andra webbteckensnitt ger Google oss obegränsad tillgång till alla typsnitt. Så vi har obegränsad tillgång till ett hav

av typsnitt och får på så sätt ut det bästa av vår hemsida. Du kan hitta mer om Google Fonts och andra frågor på

https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111765426. Även om Google tar upp dataskyddsproblem där, innehåller den inte

riktigt detaljerad information om datalagring. Det är relativt svårt att få riktigt exakt information om lagrad data från Google.

rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av Google Fonts är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke.

Enligt artikel 6.1 lit.

Vi har också ett berättigat intresse av att använda Google Font för att optimera vår onlinetjänst. Motsvarande rättslig grund för

detta är artikel 6.1 (f) GDPR (legitima intressen). Vi använder dock endast Google Fonts om du har gett ditt samtycke.

Du kan också ta reda på vilken data som vanligtvis samlas in av Google och vad denna data används till

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Alla texter är upphovsrättsskyddade.

Källa: Skapad med AdSimples dataskyddsgenerator