back - zurück

IMPRINT

Odtlačok

Informačná povinnosť podľa §5 zákona o elektronickom obchode,

§14 obchodného poriadku, §63 živnostenského poriadku a informačná povinnosť podľa §25 mediálneho zákona.

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Strass im Attergau

Österreich / Rakúsko

 

Tel.: + 43 (0) 7667 7205 0

Fax: + 43 (0) 7667 7205 14

E-mail: office@ecotec-energy.com

 

 

Profesijné právo: živnostenský poriadok: www.ris.bka.gv.at Štát udelenia: Rakúsko

 

Člen predstavenstva Johann Söllinger

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu údajov Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, nižšie nájdete

kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo úradu:

 

 

Johann Söllinger

Strass im Attergau 34

A-4881 Strass im Attergau

 

E-mailová adresa: office@ecotec-energy.com

Telefón: + 43 (0) 7667 7205 0

 

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum/ Zdroj: Vytvorené pomocou generátora odtlačkov z AdSimple

 

Riešenie sporov EÚ

V súlade s nariadením o online riešení spotrebiteľských sporov (nariadenie ODR) by sme Vás chceli informovať o Informujte

platformu riešenia sporov online (platforma OS). Spotrebitelia majú možnosť podávať sťažnosti na online platformu riešenia

sporov Európskej komisie na adrese http://ec.europa.eu/odr?tid=121765488. Potrebné kontaktné údaje nájdete vyššie v

našej tiráži. Chceli by sme však zdôrazniť, že nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred

a zúčastniť sa spotrebiteľského arbitrážneho senátu.

 

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky neustále vyvíjame a snažíme sa poskytovať správne a aktuálne informácie. Bohužiaľ nemôžeme

prijať žiadnu zodpovednosť za správnosť akéhokoľvek obsahu na tejto webovej stránke, najmä obsahu poskytnutého tretími

stranami boli poskytnuté. Ako poskytovateľ služieb nemáme žiadnu povinnosť chrániť informácie, ktoré prenášate alebo

uchovávate monitorovať alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Naša povinnosť odstrániť

informácie alebo zablokovať používanie informácií podľa Všeobecných pravidiel Zákony založené na súdnych alebo úradných

príkazoch zostávajú nedotknuté aj v prípade našej nezodpovednosti nedotknuté. Ak si všimnete akýkoľvek problematický alebo

nezákonný obsah, ihneď nás kontaktujte, aby sme ho mohli opraviť odstrániť nezákonný obsah. Kontaktné údaje nájdete v tiráži.

 

Zodpovednosť za odkazy na tejto webovej stránke

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Zodpovednosť za prepojené

webové stránky pre nás neexistuje, keďže sme o nelegálnej činnosti nevedeli a ani sme o tom v minulosti nevedeli sme si

nevšimli a ak sa dozvieme o akejkoľvek nezákonnosti, odkazy okamžite odstránime. Ak si všimnete nelegálne odkazy na našej

webovej stránke, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v tiráži.

 

Oznámenie o autorských právach

Všetok obsah tejto webovej stránky (obrázky, fotografie, texty, videá) podlieha autorským právam. Pred odoslaním obsahu sa

nás opýtajte distribuovať, reprodukovať alebo využívať túto webovú stránku, ako je jej opätovné zverejnenie na iných webových

lokalitách. Ak nevyhnutné, budeme legálne stíhať neoprávnené používanie častí obsahu našej stránky. Ak na tejto webovej

stránke nájdete obsah, ktorý porušuje autorské práva, kontaktujte nás.

 

Obrazový kredit Obrázky, fotografie a grafika na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom. Práva na obrázky patria

nasledujúcim fotografom a spoločnostiam: Radi používame obrázky. Pochádzajú z nášho archívu alebo sme ich vytvorili či nakreslili

sami. Niektoré obrázky sú od verejných orgánov, z ktorých väčšina má veľmi láskavé povolenie. Všetky texty sú chránené autorským

právom.

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora ochrany údajov AdSimple

PRIVACY

Úvod a prehľad

Toto vyhlásenie o ochrane údajov (verzia 06/18/2021-111765426) sme spísali preto, aby sme vám v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane

údajov (EÚ) 2016/679 a platnými vnútroštátnymi zákonmi vysvetlili, aké osobné údaje (údaje v skratke) my ako zodpovedná osoba – a nami poverení spracovatelia

(napr. poskytovatelia) – spracúvame, budeme spracúvať v budúcnosti a aké právne možnosti máte. Použité výrazy je potrebné chápať ako rodovo neutrálne.

V skratke: Komplexne vás informujeme o údajoch, ktoré o vás spracúvame. Vyhlásenia o ochrane osobných údajov zvyčajne znejú veľmi technicky a používajú

právny žargón. Toto vyhlásenie o ochrane údajov má na druhej strane čo najjednoduchšie a najtransparentnejšie popísať najdôležitejšie veci. Pokiaľ ide o

transparentnosť, technické výrazy sú vysvetlené čitateľne zrozumiteľným spôsobom, poskytujú sa odkazy na ďalšie informácie a používa sa grafika. Jasným a

jednoduchým jazykom vás teda informujeme, že osobné údaje spracúvame v rámci našej obchodnej činnosti len vtedy, ak existuje zodpovedajúci právny základ.

To určite nie je možné, ak urobíte čo najstručnejšie, najnezrozumiteľnejšie a právno-technické vyjadrenia, keďže tie sú na internete pri ochrane údajov často

štandardom. Dúfam, že nasledujúce vysvetlenia budú pre vás zaujímavé a poučné a že v nich nájdete nejaké informácie, ktoré ste ešte nevedeli. Ak máte ďalšie otázky, chceli by sme vás požiadať, aby ste sa obrátili na zodpovednú osobu uvedenú nižšie alebo v tiráži, aby ste sledovali uvedené odkazy a pozreli si ďalšie informácie na webových stránkach tretích strán. Naše kontaktné údaje nájdete samozrejme aj v tiráži.

 

pôsobnosť

Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na všetky nami spracúvané osobné údaje v spoločnosti a na všetky osobné údaje, ktoré spracúvajú nami poverené spoločnosti (spracovatelia). Osobnými údajmi rozumieme informácie v zmysle článku 4 č. 1 GDPR, ako je meno osoby, e-mailová adresa a poštová adresa.

Spracovanie osobných údajov zabezpečuje, že môžeme ponúkať a fakturovať naše služby a produkty, či už online alebo offline. Rozsah týchto zásad ochrany

osobných údajov zahŕňa:

 

° Všetky online prezentácie (webové stránky, online obchody), ktoré prevádzkujeme

° Vystúpenia na sociálnych sieťach a e-mailová komunikácia

° mobilné aplikácie pre smartfóny a ďalšie zariadenia V skratke:

 

Vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na všetky oblasti, v ktorých sa v spoločnosti prostredníctvom uvedených kanálov štruktúrovane spracúvajú osobné údaje. Ak s vami vstúpime do právnych vzťahov mimo týchto kanálov, budeme vás o tom v prípade potreby osobitne informovať.

 

právne základy V nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov vám poskytujeme transparentné informácie o právnych princípoch a nariadeniach, t. j. právnom základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje. Pokiaľ ide o právo EÚ, odkazujeme na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A

RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. Toto všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov si samozrejme môžete prečítať online na stránke EUR-Lex, vstupná brána do práva EÚ, pozri https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

 

Vaše údaje spracúvame len vtedy, ak platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 

1. Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR): Udelili ste nám súhlas so spracovaním údajov na konkrétny účel. Príkladom by bolo uchovávanie údajov, ktoré ste zadali do kontaktného formulára.

2. Zmluva (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR): Na splnenie zmluvy alebo predzmluvných záväzkov s vami spracúvame vaše údaje. ak Napríklad, ak s vami uzavrieme kúpnu zmluvu, potrebujeme osobné údaje vopred.

3. Právna povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR): Ak sa na nás vzťahuje zákonná povinnosť, spracúvame vaše údaje. Napríklad sme zo zákona povinní uchovávať faktúry za vedenie účtovníctva. Tieto zvyčajne obsahujú osobné údaje.

4. Oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR): V prípade oprávnených záujmov,

    ktoré neobmedzujú vaše základné práva, si vyhradzujeme spracúvanie osobných údajov. Potrebujeme napríklad spracovať určité údaje, aby bola naša webová stránka bezpečná a ekonomicky efektívna aby bolo možné operovať. Toto spracovanie je teda oprávneným záujmom. Ďalšie podmienky, ako je vnímanie nahrávok vo verejnom záujme a výkon verejnej moci a ochrana životne dôležitých záujmov

 

Iné podmienky ako vnímanie nahrávok vo verejnom záujme a výkon verejnej moci ako aj ochrana životne dôležitých záujmov sa na nás väčšinou nevzťahujú.

Ak by takýto právny základ mal byť relevantný, bude uvedený na príslušnom mieste.

 

Okrem nariadenia EÚ platia aj národné zákony:

 

° V Rakúsku ide o spolkový zákon na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (zákon o ochrane údajov), skrátene DSG.

° V Nemecku platí federálny zákon o ochrane údajov, skrátene BDSG. Ak platia iné regionálne alebo národné zákony, budeme vás o nich informovať v

  nasledujúcich častiach.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, nižšie nájdete kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo orgánu:

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Straß im Attergau

 

Tel.: +43 (0) 7667 7205 0

Fax: +43 (0) 7667 7205-14

 

E-Mail: office@ecotec-energy.com

Net: www.ecotec-energy.com

 

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum

 

doba skladovania Skutočnosť, že osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich služieb a produktov, je pre nás

všeobecným kritériom. To znamená, že osobné údaje vymažeme, len čo pominie dôvod spracúvania údajov. V niektorých prípadoch sme zo zákona povinní

uchovávať určité údaje aj po zániku pôvodného účelu, napríklad na účely účtovníctva. Ak si želáte, aby boli vaše údaje vymazané, alebo odvoláte svoj súhlas

so spracovaním údajov, údaje budú vymazané čo najrýchlejšie a za predpokladu, že neexistuje povinnosť ich uchovávať

 

O konkrétnej dobe trvania príslušného spracovania údajov vás budeme informovať nižšie, ak o tom budeme mať ďalšie informácie.

 

Práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

Podľa článku 13 GDPR máte nasledujúce práva, aby ste zabezpečili, že údaje budú spracované spravodlivo a transparentne:

– Podľa článku 15 GDPR máte právo na informácie o tom, či spracúvame vaše údaje. Ak je to tak, máte právo získať kópiu údajov a poznať nasledujúce informácie:

° za akým účelom spracúvame; ° kategórie, t. j. typy údajov, ktoré sa spracúvajú;

° kto prijíma tieto údaje a ak sa údaje prenášajú do tretích krajín, ako možno zaručiť bezpečnosť;

° ako dlho sa údaje uchovávajú;

° existenciu práva na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a práva namietať proti spracovaniu;

° že sa môžete sťažovať dozornému orgánu (odkazy na tieto orgány nájdete nižšie);

° pôvod údajov, ak sme ich nezískali od vás;

° či sa vykonáva profilovanie, t.j. či sa údaje automaticky vyhodnocujú za účelom vytvorenia osobného profilu pre vás.

– Podľa článku 16 GDPR máte právo na opravu údajov, čo znamená, že musíme údaje opraviť, ak zistíte nejaké chyby.

– Podľa článku 17 GDPR máte právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“), čo konkrétne znamená, že môžete požiadať o vymazanie svojich údajov.

– Podľa článku 18 GDPR máte právo na obmedzenie spracovania, čo znamená, že údaje môžeme iba uchovávať, ale nie naďalej používať.

– Podľa článku 19 GDPR máte právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že na požiadanie vám môžeme poskytnúť vaše údaje v bežnom formáte poskytnúť.

– Podľa článku 21 GDPR máte právo na námietku, ktorá po uplatnení bude mať za následok zmenu spracovania.

° Ak je spracovanie vašich údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. e (verejný záujem, výkon verejnej moci) alebo článku 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem),

  môžete proti spracovaniu namietať. Následne čo najskôr preveríme, či môžeme tejto námietke zákonne vyhovieť. ° Ak sa údaje používajú na priamu reklamu,

  môžete proti tomuto typu spracovania údajov kedykoľvek namietať. Potom už vaše údaje nesmieme používať na priamy marketing.

° Ak sa údaje používajú na prevádzkovanie profilovania, môžete proti tomuto typu spracovania údajov kedykoľvek namietať. Môžeme váš Údaje nepoužívajte

  na následné profilovanie.

– Podľa článku 22 GDPR môžete mať právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní (napríklad profilovanie).

  Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo boli iným spôsobom porušené vaše práva na ochranu údajov, môžete sa

  sťažovať dozornému orgánu. Toto je úrad na ochranu údajov pre Rakúsko, ktorého webovú stránku nájdete na https://www.dsb.gv.at/ a pre Nemecko môžete

  kontaktovať Spolkového komisára pre ochranu údajov a slobodu informácií (BfDI). Skrátka: máte práva

 – neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu uvedenú vyššie!

 

web hosting

Zhrnutie webhostingu

Dotknuté: Návštevníci webových stránok

Účel: profesionálny hosting webovej stránky a bezpečnosť prevádzky

Spracovávané údaje: IP adresa, čas návštevy webovej stránky, použitý prehliadač a ďalšie údaje. Zistite o ňom viac podrobností

Pozri nižšie alebo s použitým poskytovateľom webhostingu.

Doba skladovania: závisí od príslušného poskytovateľa, zvyčajne však 2 týždne

Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je to webhosting?

Keď dnes navštívite webové stránky, určité informácie – vrátane osobných údajov – sa automaticky vytvárajú a ukladajú, a to aj na tejto webovej lokalite.

Tieto údaje by sa mali spracovávať čo najšetrnejšie a len s odôvodnením. Mimochodom, webovou stránkou rozumieme súhrn všetkých webových stránok

na doméne, teda všetko od úvodnej stránky (domovskej stránky) až po úplne poslednú podstránku (ako je táto). Pod doménou rozumieme napríklad

example.de alebo example.com.

 

Ak chcete zobraziť webovú lokalitu na obrazovke, použijete program nazývaný webový prehliadač. Pravdepodobne poznáte niekoľko webových prehliadačov

podľa názvu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Apple Safari.

 

Tento webový prehliadač sa potrebuje pripojiť k inému počítaču, kde je uložený kód webovej stránky: k webovému serveru. Prevádzka webového servera

je zložitá a zdĺhavá úloha, preto sa jej zvyčajne zhostia profesionálni poskytovatelia, poskytovatelia. Tie ponúkajú webhosting a zaisťujú tak spoľahlivé a

bezchybné ukladanie dát webových stránok.

 

Osobné údaje môžu byť spracované, keď sa pripojí prehliadač na vašom počítači (stolný počítač, laptop, smartfón) a počas prenosu údajov na a z webového servera. Na jednej strane váš počítač ukladá údaje, na druhej strane webový server musí tiež uchovávať údaje po určitú dobu, aby bola zabezpečená správna prevádzka.

 

Ako ilustrácia:

 

                                 Váš prehliadač (napr. Chrome)

                                 na vašom počítači pomocou

                                 ktoré navštívite na našej webovej

                                 stránke navštíviť cez internet

 

Internet

 

webový server u nášho

poskytovateľa, našej webovej

stránky k dispozícii poskytuje a

údaje o vašej návšteve na chvíľu

uložiť.

Prečo spracúvame osobné údaje?

 

Účely spracovania údajov sú:

 

1. Profesionálny webhosting a zabezpečenie prevádzky

2. zachovať prevádzkovú a IT bezpečnosť

3. Anonymné hodnotenie prístupového správania na zlepšenie našej ponuky a v prípade potreby na trestné stíhanie alebo uplatňovanie nárokov

 

Aké údaje sa spracúvajú?

 

Aj keď navštevujete našu webovú stránku, náš webový server, čo je počítač, na ktorom je táto stránka uložená, zvyčajne automaticky ukladá údaje ako napr.

° úplná internetová adresa (URL) navštívenej webovej stránky (napr. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111765426)

° Prehliadač a verzia prehliadača (napr. Chrome 87)

° použitý operačný systém (napr. Windows 10)

° adresa (URL) predtým navštívenej stránky (adresa URL referrera) (napr. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen.html/)

° názov hostiteľa a IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočňuje prístup (napr. COMPUTERNAME a 194.23.43.121)

° Dátum a čas

° v súboroch, takzvaných protokolových súboroch webového servera

 

Ako dlho sa údaje uchovávajú? Vyššie uvedené údaje sa spravidla uchovávajú dva týždne a potom sa automaticky vymažú. Tieto údaje neposielame

ďalej, ale nemôžeme vylúčiť, že tieto údaje budú v prípade nezákonného správania nahliadané úradmi. V skratke: Vašu návštevu zaprotokoluje náš

poskytovateľ (spoločnosť prevádzkujúca našu webovú stránku na špeciálnych počítačoch (serveroch)), avšak bez Vášho súhlasu Vaše údaje

neposielame ďalej! právny základ Zákonnosť spracúvania osobných údajov v rámci webhostingu vyplýva z článku 6 ods. priateľské k prítomnosti na

internete a v prípade potreby z neho môžu viesť útoky a nároky.

 

cookies

Súhrn súborov cookie

Dotknuté: Návštevníci webových stránok

Účel: v závislosti od príslušného súboru cookie.

Viac podrobností nájdete nižšie alebo od výrobcu softvéru, ktorý súbor cookie nastavuje.

Spracované údaje: V závislosti od použitého súboru cookie.

Viac podrobností nájdete nižšie alebo od výrobcu softvéru, ktorý súbor cookie nastavuje.

Trvanie uloženia: v závislosti od príslušného súboru cookie sa môže líšiť od hodín po roky

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Čo sú cookies?

Naša webová stránka používa súbory cookie HTTP na ukladanie údajov špecifických pre používateľa. V nasledujúcom texte vysvetlíme, čo sú cookies a prečo

sa používajú, aby ste lepšie porozumeli nasledujúcemu prehláseniu o ochrane údajov.

 

Kedykoľvek surfujete na internete, používate prehliadač. Medzi známe prehliadače patria Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Väčšina

webových stránok ukladá vo vašom prehliadači malé textové súbory. Tieto súbory sa nazývajú cookies.

 

Jedno sa mu uprieť nedá: Cookies sú naozaj užitočnými malými pomocníkmi. Takmer všetky webové stránky používajú súbory cookie. Presnejšie povedané, sú to HTTP cookies, keďže existujú aj iné cookies pre iné oblasti použitia. HTTP cookies sú malé súbory, ktoré naša webová stránka ukladá do vášho počítača. Tieto súbory cookie sa automaticky ukladajú do priečinka cookie, čo je v podstate „mozog“ vášho prehliadača. Súbor cookie pozostáva z názvu a hodnoty. Pri

definovaní súboru cookie je potrebné zadať aj jeden alebo viacero atribútov.

 

Súbory cookie od vás ukladajú určité používateľské údaje, ako sú jazyk alebo osobné nastavenia stránky. Keď znova navštívite našu stránku, váš prehliadač odošle informácie „súvisiace s používateľom“ späť na našu stránku. Vďaka súborom cookie naša stránka vie, kto ste a ponúka vám nastavenia, na ktoré ste zvyknutí. V niektorých prehliadačoch má každý súbor cookie svoj vlastný súbor, v iných, ako napríklad Firefox, sú všetky súbory cookie uložené v jednom súbore.

 

Na obrázku nižšie je znázornená možná interakcia medzi webovým prehliadačom ako napr B. Chrome a webový server. Webový prehliadač požiada o webovú

stránku a zo servera dostane súbor cookie, ktorý prehliadač znova použije, akonáhle je vyžiadaná ďalšia stránka.

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                       prehliadačov ako
                                       napr napríklad

                                       Chrome alebo

                                       Firefox s mužom

                                       prezerá webové stránky.

Prehliadač požaduje webovú stránku

 

Webový server poskytuje webovú stránku a súbor cookie

 

    cookie            obsah stránky

 

 

Prehliadač požaduje inú stránku webu

 

 

    cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webový server webovej stránky

Existujú súbory cookie prvej aj tretej strany. Cookies prvej strany vytvára priamo naša stránka, cookies tretích strán vytvárajú partnerské webové stránky

(napr. Google Analytics). Každý súbor cookie musí byť vyhodnotený individuálne, pretože každý súbor cookie ukladá iné údaje. Čas vypršania platnosti súboru

cookie sa tiež líši od niekoľkých minút až po niekoľko rokov. Cookies nie sú softvérové programy a neobsahujú vírusy, trójske kone ani iných „škodcov“. Súbory

cookie tiež nemajú prístup k informáciám vo vašom počítači.

 

Údaje súborov cookie môžu vyzerať napríklad takto:

 

Názov: _ga Hodnota: GA1.2.1326744211.152111765426-9 Účel: Rozlíšenie návštevníkov webu Dátum vypršania platnosti: po 2 rokoch

 

Prehliadač by mal podporovať tieto minimálne veľkosti:

 

° Najmenej 4096 bajtov na súbor cookie

° Aspoň 50 cookies na doménu

° Celkovo najmenej 3 000 súborov cookie

 

Aké typy súborov cookie existujú?

 

Otázka, ktoré cookies konkrétne používame, závisí od používaných služieb a je objasnená v nasledujúcich častiach vyhlásenia o ochrane údajov. V tomto bode

by sme chceli stručne prediskutovať rôzne typy HTTP cookies. Existujú 4 typy cookies:

 

Nevyhnutné cookies Tieto cookies sú nevyhnutné na zabezpečenie základných funkcií webovej stránky. Tieto súbory cookie sú napríklad potrebné, ak

používateľ vloží produkt do nákupného košíka, potom pokračuje v surfovaní na iných stránkach a až neskôr prejde k pokladni. Tieto súbory cookie neodstránia

nákupný košík, aj keď používateľ zatvorí okno prehliadača.

 

Funkčné cookies Tieto cookies zhromažďujú informácie o správaní používateľa a o tom, či používateľ dostáva nejaké chybové hlásenia. Okrem toho sa tieto

súbory cookie používajú aj na meranie času načítania a správania webovej stránky v rôznych prehliadačoch.

 

Cielené cookies Tieto cookies zabezpečujú lepšiu používateľskú skúsenosť. Ukladajú sa napríklad zadané miesta, veľkosti písma alebo údaje formulárov.

 

Reklamné cookies Tieto cookies sa tiež nazývajú cielené cookies. Používajú sa na poskytovanie individuálne prispôsobenej reklamy používateľovi. To môže

byť veľmi užitočné, ale aj veľmi nepríjemné.

 

Zvyčajne sa pri prvej návšteve webovej stránky zobrazí otázka, ktorý z týchto typov súborov cookie by ste chceli povoliť. A toto rozhodnutie je samozrejme

tiež uložené v súbore cookie. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a nebojíte sa technickej dokumentácie, odporúčame

https://tools.ietf.org/html/rfc6265, žiadosť Internet Engineering Task Force (IETF) o pripomienky s názvom „HTTP State Management Mechanism“ .

 

Účel spracovania prostredníctvom cookies Účel v konečnom dôsledku závisí od príslušného súboru cookie. Viac podrobností nájdete nižšie alebo od výrobcu

softvéru, ktorý súbor cookie nastavuje.

 

Aké údaje sa spracúvajú? Súbory cookie sú malými pomocníkmi pri mnohých rôznych úlohách. Bohužiaľ nie je možné zovšeobecniť, ktoré údaje sú uložené

v súboroch cookie, ale o spracúvaných alebo uchovávaných údajoch vás budeme informovať v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

 

Trvanie uchovávania súborov cookie Doba uchovávania závisí od príslušného súboru cookie a je špecifikovaná nižšie. Niektoré cookies sa vymažú po menej

ako hodine, iné môžu zostať uložené v počítači aj niekoľko rokov.

 

Dobu skladovania môžete ovplyvniť aj sami. Všetky súbory cookie môžete kedykoľvek manuálne vymazať prostredníctvom svojho prehliadača

(pozri tiež „Právo na námietku“ nižšie). Okrem toho súbory cookie, ktoré sú založené na súhlase, budú vymazané najneskôr po odvolaní súhlasu, pričom

zákonnosť ukladania zostáva dovtedy nedotknutá.

 

Právo namietať – ako môžem vymazať cookies? Sami sa rozhodnete, ako a či chcete cookies používať.Bez ohľadu na to, z ktorej služby alebo webovej stránky

cookies pochádzajú, vždy máte možnosť cookies vymazať alebo deaktivovať alebo ich povoliť len čiastočne. Môžete napríklad blokovať súbory cookie tretích

strán, ale povoliť všetky ostatné súbory cookie.

 

Ak chcete zistiť, ktoré cookies boli uložené vo vašom prehliadači, ak chcete zmeniť alebo vymazať nastavenia cookies, nájdete to v nastaveniach prehliadača:

 

Chrome: Odstráňte, povoľte a spravujte súbory cookie v prehliadači Chrome

 

Safari: Správa súborov cookie a údajov webových stránok pomocou prehliadača Safari

 

Firefox: Vymažte súbory cookie, aby ste odstránili údaje, ktoré webové stránky umiestnili do vášho počítača

 

Internet Explorer: Odstráňte a spravujte súbory cookie

 

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

 

Ak vo všeobecnosti nechcete žiadne súbory cookie, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval, keď sa má súbor cookie nastaviť. Pre každý

jednotlivý súbor cookie sa môžete rozhodnúť, či súbor cookie povolíte alebo nie. Postup sa líši v závislosti od prehliadača. Najlepšie je vyhľadať pokyny v Google

s hľadaným výrazom „Vymazať cookies Chrome“ alebo „Deaktivovať cookies Chrome“ v prípade prehliadača Chrome.

 

právny základ Takzvané „Pokyny pre súbory cookie“ sú zavedené od roku 2009. Uvádza, že na ukladanie súborov cookie je potrebný váš súhlas

(článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). V rámci krajín EÚ však stále existujú veľmi rozdielne reakcie na tieto smernice. V Rakúsku však bola táto smernica

implementovaná v § 96 ods. 3 zákona o telekomunikáciách (TKG). V Nemecku neboli usmernenia týkajúce sa súborov cookie implementované ako

vnútroštátne právo. Namiesto toho bolo toto usmernenie vo veľkej miere implementované v § 15 ods. 3 zákona o telemédiách (TMG).

 

Pre absolútne nevyhnutné súbory cookie, aj keď nebol udelený súhlas. existujú oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktoré sú vo väčšine prípadov

ekonomického charakteru. Chceme návštevníkom našej webovej stránky poskytnúť príjemnú používateľskú skúsenosť a niektoré súbory cookie sú na to často

nevyhnutne potrebné.

 

Ak sa použijú súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, stane sa tak iba s vaším súhlasom. V tomto ohľade je právnym základom

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

V nasledujúcich častiach budete podrobnejšie informovaní o používaní súborov cookie, ak používaný softvér používa súbory cookie.

 

Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics

Súhrn pravidiel ochrany osobných údajov služby Google Analytics

Dotknuté: Návštevníci webových stránok

Účel: Vyhodnotenie informácií o návštevníkoch na optimalizáciu webovej stránky.

Spracované údaje: Štatistiky prístupu, ktoré zahŕňajú údaje, ako sú miesta prístupu, údaje o zariadení, trvanie a čas prístupu,

správanie pri navigácii, klikanie a IP vrátane adries. Viac podrobností nájdete nižšie v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Doba skladovania: závisí od použitých vlastností

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je Google Analytics?

Na našej stránke používame analytický sledovací nástroj Google Analytics (GA) od americkej spoločnosti Google Inc.. Spoločnosť Google Ireland Limited

(Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko) je zodpovedná za všetky služby Google v Európe. Google Analytics zhromažďuje údaje o vašich akciách na

našej webovej stránke. Ak napríklad kliknete na odkaz, táto akcia sa uloží do súboru cookie a odošle sa do služby Google Analytics. Prehľady, ktoré

dostávame zo služby Google Analytics, nám umožňujú lepšie prispôsobiť našu webovú stránku a služby vašim potrebám. V nasledujúcom texte sa budeme

podrobnejšie venovať nástroju na sledovanie a predovšetkým vás budeme informovať o tom, ktoré údaje sa ukladajú a ako tomu môžete zabrániť.

 

Google Analytics je nástroj na sledovanie, ktorý sa používa na analýzu návštevnosti našej webovej stránky. Aby služba Google Analytics fungovala, kód

sledovania je zabudovaný do kódu našej webovej stránky. Keď navštívite našu webovú stránku, tento kód zaznamenáva rôzne akcie, ktoré vykonáte na

našej webovej stránke. Hneď ako opustíte našu webovú stránku, tieto údaje sa odošlú na servery Google Analytics a tam sa uložia.

 

Google spracováva údaje a dostávame správy o vašom správaní používateľov. Tieto prehľady môžu zahŕňať:

 

° Prehľady cieľových skupín: Pomocou prehľadov cieľových skupín lepšie poznáme našich používateľov a presnejšie vieme, kto má o našu službu záujem.

° Prehľady reklám: Prehľady reklám nám uľahčujú analýzu a zlepšovanie našej online inzercie.

° Správy o akvizíciách: Správy o akvizíciách nám poskytujú užitočné informácie o tom, ako prilákať viac ľudí do našej služby.

° Správy o správaní: Tu sa dozvieme, ako interagujete s našou webovou stránkou. Vieme pochopiť, akým smerom ste na našej strane späť a na ktoré odkazy

  klikáte.

° Prehľady konverzií: Konverzia je proces, v ktorom vykonáte požadovanú akciu na základe marketingovej správy. K Príklad, keď sa zmeníte z čistého

  návštevníka webovej stránky na kupujúceho alebo odberateľa bulletinu. Z týchto správ sa dozvieme viac o tom, ako prijímate naše marketingové

  opatrenia. Takto chceme zvýšiť náš konverzný pomer.

° Správy v reálnom čase: Tu vždy okamžite vieme, čo sa deje na našej webovej stránke. Môžeme napríklad vidieť, koľko používateľov práve číta tento text.

 

Prečo na našej webovej stránke používame Google Analytics? Náš cieľ s touto webovou stránkou je jasný: Chceme vám ponúknuť tie najlepšie možné služby. K dosiahnutiu tohto cieľa nám pomáhajú štatistiky a údaje z Google Analytics.

 

Štatisticky vyhodnotené údaje nám poskytujú jasný obraz o silných a slabých stránkach našej webovej stránky. Na jednej strane vieme optimalizovať našu stránku, aby ju záujemcovia ľahšie našli na Googli. Na druhej strane nám údaje pomáhajú lepšie porozumieť vám ako návštevníkom. Preto presne vieme, čo musíme na našej webovej stránke zlepšiť, aby sme vám mohli ponúknuť tie najlepšie možné služby. Údaje nám tiež pomáhajú vykonávať naše reklamné a marketingové opatrenia individuálnejšie a nákladovo efektívnejšie. Koniec koncov, má zmysel ukazovať naše produkty a služby len ľuďom, ktorých to zaujíma.

 

Aké údaje ukladá služba Google Analytics? Služba Google Analytics používa kód sledovania na vytvorenie náhodného, jedinečného ID, ktoré je prepojené so súborom cookie vášho prehliadača. Google Analytics vás takto rozpozná ako nového používateľa. Pri ďalšej návšteve našej stránky budete rozpoznaní ako „vracajúci sa“ používateľ. Všetky zhromaždené údaje sú uložené spolu s týmto ID používateľa. To umožňuje vyhodnocovať v prvom rade pseudonymné užívateľské profily.

 

Aby bolo možné analyzovať našu webovú stránku pomocou Google Analytics, musí byť v kóde sledovania zahrnuté ID vlastníctva. Údaje sa potom uložia do zodpovedajúcej vlastnosti. Pre každé novovytvorené vlastníctvo je predvolené vlastníctvo Google Analytics 4. Prípadne môžete vytvoriť vlastníctvo Universal Analytics. V závislosti od použitej vlastnosti sa údaje uchovávajú rôzne dlho.

 

Identifikátory, ako sú súbory cookie a ID inštancií aplikácií, sa používajú na meranie vašich interakcií na našej webovej lokalite. Interakcie sú akýkoľvek typ akcie, ktorú vykonáte na našej webovej stránke. Ak používate aj iné systémy Google (napríklad účet Google), údaje generované prostredníctvom služby Google Analytics môžu byť prepojené so súbormi cookie tretích strán. Google neodovzdáva údaje Google Analytics, pokiaľ to my ako prevádzkovateľ webovej stránky nepovolíme. Výnimky môžu nastať, ak to vyžaduje zákon.

 

Služba Google Analytics používa nasledujúce súbory cookie:

 

Názov: _ga

Hodnota: 2.1326744211.152111765426-5

Účel: analytics.js predvolene používa na uloženie ID používateľa súbor cookie _ga. V podstate slúži na rozlíšenie medzi návštevníkmi webu.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

 

Názov: _gid

Hodnota: 2.1687193234.152111765426-1

Účel: Súbor cookie sa používa aj na rozlíšenie medzi návštevníkmi webových stránok.

Dátum vypršania platnosti: po 24 hodinách

 

Názov: _gat_gtag_UA_

Hodnota: 1 Použitie: Používa sa na zníženie počtu žiadostí. Ak je služba Google Analytics poskytovaná prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie dostane názov _dc_gtm_ .

Dátum spotreby: po 1 minúte

 

Názov: AMP_TOKEN

Hodnota: žiadne informácie

Účel: Súbor cookie má token, pomocou ktorého je možné získať ID používateľa zo služby ID klienta AMP. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, požiadavku alebo chybu.

Dátum exspirácie: Po 30 sekundách až jeden rok

 

Názov: __utma

Hodnota: 1564498958.1564498958.1564498958.1

Účel: Tento súbor cookie možno použiť na sledovanie vášho správania na webovej lokalite a meranie výkonu. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní informácií do služby Google Analytics.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

 

Názov: __utmt

Hodnota: 1 Účel: Podobne ako _gat_gtag_UA_ sa súbor cookie používa na zníženie rýchlosti žiadostí.

Dátum spotreby: Po 10 minútach

 

Názov: __utmb Hodnota: 3.10.1564498958

Účel: Tento súbor cookie sa používa na určenie nových relácií. Aktualizuje sa pri každom odoslaní nových údajov alebo informácií do služby Google Analytics.

Dátum spotreby: Po 30 minútach

 

Názov: __utmc

Hodnota: 167421564

Účel: Tento súbor cookie sa používa na nastavenie nových relácií pre vracajúcich sa návštevníkov. Toto je súbor cookie relácie a je uložený iba dovtedy, kým nezatvoríte prehliadač.

Dátum vypršania platnosti: Po zatvorení prehliadača

 

Meno: __utmz

Hodnota: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/

Účel: Súbor cookie sa používa na identifikáciu zdroja návštevnosti našej webovej stránky. To znamená, že súbor cookie ukladá na našej webovej stránke miesto, odkiaľ ste prišli. Mohla to byť iná stránka alebo reklama.

Dátum spotreby: po 6 mesiacoch

 

Meno: __utmv

Hodnota: nešpecifikované

Účel: Súbor cookie sa používa na ukladanie používateľských údajov definovaných používateľom. Aktualizuje sa vždy, keď sú informácie odoslané do služby Google Analytics.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

 

Poznámka: Tento zoznam nemôže tvrdiť, že je úplný, pretože spoločnosť Google neustále mení výber svojich súborov cookie. Tu vám ukážeme prehľad najdôležitejších údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou služby Google Analytics:

 

Teplotné mapy: Google vytvára takzvané heatmapy. Teplotné mapy zobrazujú presne tie oblasti, na ktoré kliknete. Takto získavame informácie o tom, kde sa na našej stránke nachádzate.

 

Trvanie relácie: Google definuje trvanie relácie ako čas, ktorý strávite na našej stránke bez opustenia stránky. Ak ste 20 minút neaktívni, relácia sa automaticky ukončí.

 

Miera odchodov: Okamžité odchody sú, keď si prezriete iba jednu stránku na našej webovej lokalite a potom našu webovú stránku znova opustíte.

 

Vytvorenie účtu: Ak si vytvoríte účet alebo zadáte objednávku na našej webovej stránke, Google Analytics zhromažďuje tieto údaje.

 

IP adresa: IP adresa sa zobrazuje len v skrátenej forme, takže nie je možné jednoznačné priradenie.

 

Poloha: Krajinu a vašu približnú polohu je možné určiť pomocou adresy IP. Tento proces sa tiež označuje ako určenie polohy IP.

 

Technické informácie: Technické informácie zahŕňajú okrem iného typ vášho prehliadača, poskytovateľa internetu alebo rozlíšenie obrazovky.

 

Zdroj pôvodu: Google Analytics alebo nás samozrejme zaujíma aj to, z akej webovej stránky alebo z akej reklamy ste na našu stránku prišli.

 

Ďalšími údajmi sú kontaktné údaje, prípadné hodnotenia, prehrávanie médií (napr. ak si prehráte video na našej stránke), zdieľanie obsahu cez sociálne siete alebo jeho pridanie medzi obľúbené. Tento zoznam si nenárokuje úplnosť a slúži len ako všeobecný sprievodca ukladaním údajov v službe Google Analytics.

 

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Google distribuoval svoje servery po celom svete. Väčšina serverov sa nachádza v Amerike, a preto sú vaše údaje väčšinou uložené na amerických serveroch. Tu si môžete prečítať, kde presne sa nachádzajú dátové centrá Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

 

Vaše údaje sú distribuované na rôznych fyzických médiách. To má tú výhodu, že dáta sa dajú rýchlejšie vyvolať a sú lepšie chránené proti manipulácii. Každé dátové centrum Google má núdzové programy pre vaše dáta. Ak napríklad zlyhá hardvér spoločnosti Google alebo prírodné katastrofy paralyzujú servery, riziko prerušenia služby v spoločnosti Google zostáva nízke.

 

Doba uchovávania údajov závisí od použitých vlastností. Pri používaní novších vlastníctiev v službe Google Analytics 4 je obdobie uchovávania údajov používateľa pevne stanovené na 14 mesiacov. Pre ostatné takzvané údaje o udalostiach máme možnosť zvoliť si dobu uchovávania 2 mesiace alebo 14 mesiacov.

 

S vlastníctvami Universal Analytics má Google Analytics štandardizované obdobie uchovávania vašich údajov používateľa 26 mesiacov. Potom budú vaše používateľské údaje vymazané. Máme však možnosť sami si zvoliť dobu uchovávania údajov o používateľoch. Máme na to päť možností:

 

Vymazanie po 14 mesiacoch

Vymazanie po 26 mesiacoch

Vymazanie po 38 mesiacoch

Vymazanie po 50 mesiacoch

Žiadne automatické vymazanie Existuje aj možnosť, že údaje budú vymazané iba vtedy, ak už nenavštívite našu webovú stránku v rámci nami zvoleného obdobia. V takom prípade bude doba uchovávania obnovená pri každej ďalšej návšteve našej webovej stránky v rámci stanoveného obdobia.

 

Po uplynutí určeného obdobia sa údaje raz za mesiac vymažú. Toto obdobie uchovávania sa vzťahuje na vaše údaje spojené so súbormi cookie, rozpoznávaním používateľov a reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie z domény DoubleClick). Výsledky prehľadov sú založené na agregovaných údajoch a sú uložené nezávisle od údajov používateľov. Agregované údaje predstavujú zlúčenie jednotlivých údajov do väčšieho celku.

 

Ako môžem vymazať svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Podľa zákona Európskej únie o ochrane údajov máte právo na prístup k svojim údajom, ich aktualizáciu, vymazanie alebo obmedzenie. Službe Google Analytics môžete zabrániť v používaní vašich údajov pomocou doplnku prehliadača na zakázanie JavaScriptu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Doplnok prehliadača si môžete stiahnuť a nainštalovať z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme, že tento doplnok deaktivuje iba zhromažďovanie údajov službou Google Analytics.

 

Ak chcete vo všeobecnosti deaktivovať, vymazať alebo spravovať súbory cookie (bez ohľadu na službu Google Analytics), existujú samostatné pokyny pre každý prehliadač:

 

Chrome: Odstráňte, povoľte a spravujte súbory cookie v prehliadači Chrome

 

Safari: Správa súborov cookie a údajov webových stránok pomocou prehliadača Safari

 

Firefox: Vymažte súbory cookie, aby ste odstránili údaje, ktoré webové stránky umiestnili do vášho počítača

 

Internet Explorer: Odstráňte a spravujte súbory cookie

 

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

 

Upozorňujeme, že pri používaní tohto nástroja môžu byť vaše údaje uložené a spracované aj mimo EÚ. Väčšina tretích krajín (vrátane USA) sa podľa súčasného európskeho práva na ochranu údajov nepovažuje za bezpečnú. Údaje nemožno jednoducho preniesť do nebezpečných tretích krajín, tam ich uložiť a spracovať, pokiaľ neexistujú vhodné záruky (napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ) medzi nami a neeurópskym poskytovateľom služieb.

 

právny základ Používanie služby Google Analytics vyžaduje váš súhlas, ktorý sme získali pomocou nášho kontextového okna cookie. Podľa článku 6 ods. 1 písm. GDPR (súhlas) tento súhlas predstavuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov, keďže k nemu môže dôjsť pri ich zhromažďovaní nástrojmi webovej analýzy.

 

Okrem súhlasu existuje z našej strany oprávnený záujem analyzovať správanie návštevníkov webových stránok a tým vylepšovať našu ponuku technicky a ekonomicky. Pomocou Google Analytics dokážeme identifikovať chyby na webe, identifikovať útoky a zlepšiť ziskovosť. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy). Službu Google Analytics však používame iba vtedy, ak ste na to dali súhlas.

 

Upozorňujeme, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany prenosu údajov do USA. Spracovanie údajov v podstate vykonáva spoločnosť Google. To môže znamenať, že údaje sa nemusia spracovávať a uchovávať anonymne. Okrem toho môžu mať vládne orgány USA prístup k individuálnym údajom. Môže sa tiež stať, že tieto údaje sú prepojené s údajmi z iných služieb Google, kde máte používateľský účet.

 

Dúfame, že sme vám mohli poskytnúť pochopenie najdôležitejších informácií o spracovaní údajov službou Google Analytics. Ak sa chcete dozvedieť viac o službe sledovania, odporúčame tieto dva odkazy: http://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ?hl=de.

 

Platforma na správu súhlasu so súbormi cookie

Súhrn platformy na správu súhlasu so súbormi cookie

Ovplyvnené: návštevníci webových stránok

Účel: Získanie a správa súhlasu s určitými súbormi cookie a tým aj používanie určitých nástrojov

Spracované údaje: Údaje pre správu nastavení cookies, ako je IP adresa, čas súhlasu, typ

súhlasu, jednotlivec súhlasy. Môžete nájsť ďalšie podrobnosti o nástroji použitom v každom prípade.

Doba skladovania: V závislosti od použitého náradia sa musíte pripraviť na obdobie niekoľkých rokov

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je platforma na správu súhlasu so súbormi cookie?

Na našej webovej stránke používame softvér Consent Management Platform (CMP), ktorý nám aj vám uľahčuje správne a bezpečné zaobchádzanie so skriptami

a súbormi cookie. Softvér automaticky vytvára kontextové okno cookie, skenuje a kontroluje všetky skripty a súbory cookie, ponúka vám súhlas so súbormi cookie

vyžadovaný zákonom o ochrane údajov a pomáha nám aj vám sledovať všetky súbory cookie. Väčšina nástrojov na správu súhlasu so súbormi cookie identifikuje a

kategorizuje všetky existujúce súbory cookie. Ako návštevník webu sa potom sami rozhodnete, či a ktoré skripty a súbory cookie chcete povoliť alebo nie.

Nasledujúci obrázok znázorňuje vzťah medzi prehliadačom, webovým serverom a CMP.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                           

                                                            Server súboru cookie

                                                            Poskytovatelia súhlasu,

                                                            ktorí stránky pravidelne

                                                            skontrolované

 

 Žiadosti servera a zamat

 Vyskakovacie okno

 súboru cookie CMP

 označuje

 

 

 

 

internetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webový server

webovej stránky

Prečo používame nástroj na správu súborov cookie?

Naším cieľom je ponúknuť vám čo najlepšiu transparentnosť v oblasti ochrany údajov. Sme tiež zo zákona povinní tak urobiť. Chceme vás čo najlepšie

informovať o všetkých nástrojoch a všetkých cookies, ktoré môžu ukladať a spracovávať údaje od vás. Je tiež vaším právom rozhodnúť sa, ktoré cookies

prijmete a ktoré nie. Aby sme vám toto právo udelili, musíme najprv presne vedieť, ktoré cookies sa dostali na našu webovú stránku. Vďaka nástroju

na správu súborov cookie, ktorý na webovej stránke pravidelne kontroluje všetky existujúce súbory cookie, vieme o všetkých súboroch cookie a môžeme

vám o nich poskytnúť informácie v súlade s GDPR. Súbory cookie potom môžete prijať alebo odmietnuť prostredníctvom systému súhlasu.

 

Aké údaje sa spracúvajú?

V rámci nášho nástroja na správu súborov cookie môžete každý jednotlivý súbor cookie spravovať sami a máte úplnú kontrolu nad ukladaním a spracovaním

vašich údajov. Vyhlásenie o súhlase sa uloží, aby sme sa vás nemuseli pýtať pri každej návšteve našej webovej stránky a tiež sme mohli preukázať váš súhlas,

ak to vyžaduje zákon. To sa ukladá buď v súbore cookie na prihlásenie alebo na serveri. V závislosti od poskytovateľa nástroja na správu súborov cookie sa

doba uchovávania vášho súhlasu so súbormi cookie líši. Tieto údaje (napr. pseudonymné ID používateľa, čas súhlasu, podrobné informácie o kategóriách

alebo nástrojoch súborov cookie, prehliadač, informácie o zariadení) sa zvyčajne uchovávajú až dva roky.

 

Trvanie spracovania údajov

Nižšie vás budeme informovať o dĺžke spracovania údajov, ak budeme mať k tomu ďalšie informácie. Vo všeobecnosti osobné údaje spracúvame len

dovtedy, kým je to nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich služieb a produktov. Údaje uložené v súboroch cookie sa uchovávajú rôzne dlho. Niektoré

cookies sú vymazané už po opustení webovej stránky, iné môžu byť uložené vo vašom prehliadači niekoľko rokov. Presná doba spracovania údajov závisí od

použitého nástroja, vo väčšine prípadov by ste sa mali pripraviť na dobu uchovávania niekoľkých rokov. V príslušných vyhláseniach o ochrane údajov

jednotlivých poskytovateľov spravidla dostanete presné informácie o dĺžke spracovania údajov.

 

Právo namietať

Taktiež máte právo a možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním cookies. Funguje to buď prostredníctvom nášho nástroja na správu súborov

cookie alebo prostredníctvom iných funkcií odhlásenia. Môžete napríklad tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou súborov cookie spravovaním,

deaktiváciou alebo vymazaním súborov cookie vo vašom prehliadači. Informácie o špeciálnych nástrojoch na správu súborov cookie, ak sú k dispozícii,

nájdete v nasledujúcich častiach.

 

právny základ

Ak súhlasíte s cookies, vaše osobné údaje budú spracované a uložené prostredníctvom týchto cookies. Ak smieme používať súbory cookie s vaším súhlasom

(článok 6 ods. 1 písm. GDPR), tento súhlas je zároveň právnym základom pre používanie súborov cookie alebo spracúvanie vašich údajov. Na to, aby ste mohli spravovať súhlas s cookies a aby ste mohli udeliť súhlas, používame softvér platformy na správu súhlasu s cookies. Používanie tohto softvéru nám umožňuje prevádzkovať webovú stránku efektívnym spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, čo predstavuje oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR Zásady ochrany osobných údajov služby YouTube

 

Súhrn pravidiel ochrany osobných údajov služby YouTube Dotknuté: Návštevníci webových stránok

Účel: Optimalizácia našej služby Spracované údaje: Môžu byť uložené údaje, ako sú kontaktné údaje, údaje o správaní používateľov,

informácie o vašom zariadení a vaša IP adresa.

Viac podrobností nájdete nižšie v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Trvanie uchovávania: Údaje sa spravidla uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na účely služby

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

čo je YouTube?

Na našu webovú stránku sme vložili videá z YouTube. To nám umožňuje prezentovať vám zaujímavé videá priamo na našej stránke. YouTube je videoportál,

ktorý je od roku 2006 dcérskou spoločnosťou Google. Video portál prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak na

našej webovej lokalite vyvoláte stránku, ktorá má vložené video YouTube, váš prehliadač sa automaticky pripojí k serverom YouTube alebo Google. Prenášajú

sa rôzne dáta (v závislosti od nastavení). Spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko) je zodpovedná za všetko spracovanie

údajov v Európe. V nasledujúcom texte by sme vám chceli podrobnejšie vysvetliť, ktoré údaje sa spracúvajú, prečo sme integrovali videá YouTube a ako môžete

svoje údaje spravovať alebo mazať. Na YouTube si používatelia môžu bezplatne prezerať videá, hodnotiť ich, komentovať ich a sami nahrávať. Za posledných

pár rokov sa YouTube stal jedným z najdôležitejších kanálov sociálnych médií na svete. Aby sme mohli na našej webovej stránke zobrazovať videá, YouTube

poskytuje útržok kódu, ktorý sme vložili na našu stránku.

 

Prečo na našej webovej stránke používame videá YouTube?

YouTube je videoplatforma s najväčším počtom návštevníkov a najlepším obsahom. Snažíme sa, aby sme vám na našej webovej stránke poskytli čo najlepší

používateľský zážitok. A samozrejme by nemali chýbať zaujímavé videá. Pomocou našich vložených videí vám okrem našich textov a obrázkov poskytujeme

aj ďalší užitočný obsah. Navyše, vďaka vloženým videám sa dá naša stránka ľahšie nájsť vo vyhľadávači Google. Aj keď zadávame reklamy cez Google Ads,

vďaka zozbieraným údajom môže Google tieto reklamy zobrazovať naozaj len ľuďom, ktorí majú záujem o naše ponuky.

 

Aké údaje ukladá YouTube? Hneď ako navštívite jednu z našich stránok, na ktorej je nainštalované video YouTube, YouTube nastaví aspoň jeden súbor

cookie, ktorý uloží vašu IP adresu a našu URL. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, YouTube môže väčšinou používať súbory cookie na priradenie

vašich interakcií na našej webovej lokalite k vášmu profilu. Patria sem údaje ako trvanie relácie, miera okamžitých odchodov, približná poloha, technické

informácie, ako je typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky alebo váš poskytovateľ internetu. Ďalšími údajmi môžu byť kontaktné údaje, akékoľvek hodnotenia,

zdieľanie obsahu cez sociálne siete alebo jeho pridanie medzi obľúbené na YouTube.

 

Ak nie ste prihlásený/-á do účtu Google alebo účtu YouTube, Google ukladá údaje s jedinečným identifikátorom spojeným s vaším zariadením, prehliadačom

alebo aplikáciou. Zachová sa napríklad nastavenie preferovaného jazyka. Veľa údajov o interakcii sa však nedá uložiť, pretože je nastavených menej súborov

cookie.

 

V nasledujúcom zozname uvádzame cookies, ktoré boli nastavené v teste v prehliadači. Na jednej strane zobrazujeme súbory cookie, ktoré sú nastavené bez

registrovaného účtu YouTube. Na druhej strane zobrazujeme súbory cookie, ktoré sú nastavené pomocou prihláseného účtu. Zoznam nemôže tvrdiť, že je

úplný, pretože používateľské údaje vždy závisia od interakcií na YouTube.

 

Meno: YSC Hodnota: b9-CV6ojI5Y111765426-1

Účel: Tento súbor cookie registruje jedinečné ID na ukladanie štatistík prezeraného videa.

Dátum exspirácie: po skončení relácie

 

Meno: PREF Hodnota: f1=50000000

Účel: Tento súbor cookie tiež registruje vaše jedinečné ID. Google dostáva štatistiky od PREF o tom,

ako používate videá YouTube na našej webovej stránke.

Dátum spotreby: po 8 mesiacoch

 

Meno: GPS Hodnota: 1

Účel: Tento súbor cookie registruje vaše jedinečné ID na mobilných zariadeniach na sledovanie polohy GPS.

Dátum spotreby: Po 30 minútach

 

Meno: VISITOR_INFO1_LIVE

Hodnota: 95Chz8bagyU Účel: Tento súbor cookie sa pokúša odhadnúť šírku pásma používateľa na našich

webových stránkach (so vstavaným videom YouTube).

Dátum spotreby: po 8 mesiacoch

 

Ďalšie súbory cookie, ktoré sa nastavujú, keď ste prihlásení do svojho účtu YouTube:

 

Meno: APISID

Hodnota: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111765426-

Účel: Tento súbor cookie sa používa na vytvorenie profilu vašich záujmov.

Údaje sa používajú na personalizovanú inzerciu.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

 

Názov: CONSENT Hodnota: YES+AT.de+20150628-20-0

Účel: Súbor cookie ukladá stav súhlasu používateľa s používaním rôznych služieb Google.

CONSENT sa používa aj na zabezpečenie, na kontrolu používateľov a ochranu údajov používateľov pred neoprávnenými útokmi.

Dátum spotreby: po 19 rokoch

 

Meno: HSID

Hodnota: AcRwpgUik9Dveht0I

Účel: Tento súbor cookie sa používa na vytvorenie profilu vašich záujmov.

Tieto údaje pomáhajú zobrazovať personalizovanú reklamu.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

 

Meno: LOGIN_INFO

Hodnota: AFmmF2swRQIhALLl6aL…

Účel: Informácie o vašich prihlasovacích údajoch sú uložené v tomto súbore cookie.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

 

Názov: SAPISID

Hodnota: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM

Účel: Tento súbor cookie funguje tak, že jednoznačne identifikuje váš prehliadač a zariadenie.

Používa sa na vytvorenie profilu vašich záujmov.

Dátum spotreby: po 2 rokoch Meno:

Hodnota SID: oQfNKjAsI111765426-

Účel: Tento súbor cookie ukladá vaše ID účtu Google a čas posledného prihlásenia v digitálne podpísanej a zašifrovanej forme.

Dátum spotreby: po 2 rokoch

 

Názov: SIDCC

Hodnota: AN0-TYuqub2JOcDTyL

Účel: Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako používate webovú stránku a aké

reklamy ste mohli vidieť pred návštevou našej lokality.

Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

 

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Údaje, ktoré YouTube od vás dostane a spracováva, sú uložené na serveroch Google. Väčšina týchto serverov sa nachádza v Amerike.

Na https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de môžete presne vidieť, kde sa nachádzajú dátové centrá Google.

Vaše údaje sú distribuované na serveroch. To znamená, že údaje sa dajú rýchlejšie vyvolať a sú lepšie chránené proti manipulácii. Google

ukladá zozbierané údaje rôzne dlho. Niektoré údaje môžete kedykoľvek vymazať, iné sa vymažú automaticky po obmedzenom čase a ďalšie

uchováva Google na dlhší čas. Niektoré údaje (napríklad položky Moja aktivita, fotografie alebo dokumenty, produkty) uložené vo vašom

účte Google zostanú uložené, kým ich neodstránite. Aj keď nie ste prihlásený/-á do účtu Google, môžete odstrániť niektoré údaje spojené s

vaším zariadením, prehliadačom alebo aplikáciou.

 

Ako môžem vymazať svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov? V zásade môžete údaje v účte Google vymazať manuálne. S automatickým

vymazávaním údajov o polohe a aktivite zavedeným v roku 2019 sa informácie uchovávajú buď 3 alebo 18 mesiacov a potom sa vymažú v

závislosti od vášho rozhodnutia. Bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte účet Google, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby sa

súbory cookie Google vymazali alebo deaktivovali. V závislosti od používaného prehliadača to funguje rôznymi spôsobmi. Nasledujúce pokyny

ukazujú, ako spravovať súbory cookie vo vašom prehliadači:

 

Chrome: Odstráňte, povoľte a spravujte súbory cookie v prehliadači Chrome

 

Safari: Správa súborov cookie a údajov webových stránok pomocou prehliadača Safari

 

Firefox: Vymažte súbory cookie, aby ste odstránili údaje, ktoré webové stránky umiestnili do vášho počítača

 

Internet Explorer: Odstráňte a spravujte súbory cookie

 

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

 

Ak vo všeobecnosti nechcete žiadne súbory cookie, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval, keď sa má súbor cookie nastaviť.

Pre každý jednotlivý súbor cookie sa môžete rozhodnúť, či to povolíte alebo nie. Keďže YouTube je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google,

existujú spoločné pravidlá ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa nakladá s vašimi údajmi, odporúčame vyhlásenie

o ochrane údajov na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

právny základ

Ak ste súhlasili s tým, že vaše údaje môžu byť spracované a uložené integrovanými prvkami YouTube, tento súhlas je právnym základom pre

spracovanie údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Vaše údaje budú v zásade uchovávané a spracovávané aj na základe nášho oprávneného

záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) pri rýchlej a efektívnej komunikácii s vami alebo inými zákazníkmi a obchodnými partnermi. Integrované

prvky YouTube však používame iba vtedy, ak ste na to dali súhlas. YouTube tiež nastavuje súbory cookie vo vašom prehliadači na ukladanie

údajov. Odporúčame vám preto, aby ste si pozorne prečítali naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov o súboroch cookie a prečítali si

vyhlásenie o ochrane osobných údajov alebo zásady používania súborov cookie príslušného poskytovateľa služieb.

 

Zásady ochrany osobných údajov služby Google Fonts

Súhrn pravidiel ochrany osobných údajov služby Google Fonts

Dotknuté: Návštevníci webových stránok

Účel: Optimalizácia našej služby

Spracované údaje: Údaje ako IP adresa a CSS a požiadavky na písmo Viac podrobností nájdete

nižšie v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Doba uloženia: Súbory písiem sú uložené spoločnosťou Google po dobu jedného roka

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Čo sú Google Fonts?

Na našej webovej stránke používame písma Google. Toto sú „písma Google“ od spoločnosti Google Inc. Spoločnosť Google Ireland Limited

(Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko) je zodpovedná za všetky služby Google v Európe. Na používanie písiem Google sa nemusíte

registrovať ani zadávať heslo. Okrem toho sa vo vašom prehliadači neukladajú žiadne súbory cookie. Súbory (CSS, typy písma/fonty) sa vyžadujú

prostredníctvom domén Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podľa Google sú požiadavky na CSS a fonty úplne oddelené od všetkých

ostatných služieb Google. Ak máte účet Google, nemusíte sa obávať prenosu údajov z účtu Google do spoločnosti Google pri používaní písma Google.

Google zaznamenáva používanie CSS (Cascading Style Sheets) a použité písma a tieto údaje bezpečne ukladá. Ako presne vyzerá dátové úložisko, na

to sa pozrieme podrobne. Google Fonts (predtým Google Web Fonts) je adresár s viac ako 800 fontami, ktoré Google sprístupňuje svojim

používateľom zadarmo. Mnohé z týchto písiem sú vydané pod licenciou SIL Open Font License, zatiaľ čo iné boli vydané pod licenciou Apache.

Obe sú licencie na slobodný softvér.

Prečo na našej webovej stránke používame písma Google?

S Google Fonts môžeme používať písma na našej vlastnej webovej stránke a nemusíme ich nahrávať na náš vlastný server. Google Fonts je dôležitou

súčasťou pri udržiavaní vysokej kvality našej webovej stránky. Všetky Google fonty sú automaticky optimalizované pre web a to šetrí objem dát a je

to veľká výhoda najmä pre použitie na mobilných zariadeniach. Keď navštívite našu stránku, malá veľkosť súboru zaisťuje rýchle načítanie. Okrem

toho sú Google Fonts bezpečné webové písma. Rôzne systémy syntézy obrazu (renderovanie) v rôznych prehliadačoch, operačných systémoch a

mobilných zariadeniach môžu viesť k chybám. Takéto chyby môžu čiastočne deformovať texty alebo celé webové stránky. Vďaka rýchlej sieti na

doručovanie obsahu (CDN) nie sú s Google Fonts problémy naprieč platformami. Google Fonts podporuje všetky hlavné prehliadače

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) a spoľahlivo funguje na väčšine moderných mobilných operačných systémov vrátane

Android 2.2+ a iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Používame teda Google Fonts, aby sme celú našu online službu mohli prezentovať čo najkrajšie a

najjednotnejšie.

Ktoré údaje ukladá Google?

Keď navštívite našu webovú stránku, písma sa znova načítajú cez server Google. Tento externý hovor prenáša údaje na servery Google. Týmto

spôsobom Google tiež rozpozná, že vy alebo vaša IP adresa navštevujete našu webovú stránku. Rozhranie Google Fonts API bolo navrhnuté tak,

aby obmedzilo používanie, ukladanie a zhromažďovanie údajov koncových používateľov na to, čo je potrebné na správne doručenie písma.

Mimochodom, API je skratka pre „Application Programming Interface“ a slúži okrem iného ako dátový vysielač v softvérovom sektore.

Google Fonts bezpečne ukladá CSS a požiadavky na písma na Google, a preto je chránený. Zhromaždené údaje o používaní umožňujú spoločnosti

Google určiť, ako dobre sú jednotlivé fonty prijímané. Google zverejňuje výsledky na stránkach internej analýzy, ako je napríklad Google Analytics.

Google tiež používa údaje zo svojho vlastného webového prehľadávača na určenie, ktoré webové stránky používajú písma Google. Tieto údaje sú

zverejnené v databáze Google Fonts BigQuery. Podnikatelia a vývojári využívajú webovú službu Google BigQuery na skúmanie a presun veľkého

množstva údajov. Treba však poznamenať, že každá žiadosť o písmo Google automaticky prenáša aj informácie, ako sú jazykové nastavenia, IP

adresa, verzia prehliadača, rozlíšenie obrazovky prehliadača a názov prehliadača na servery Google. Či sú tieto údaje tiež uložené, nie je možné

jednoznačne určiť alebo to spoločnosť Google jasne neoznámila.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Google ukladá žiadosti o majetok CSS na jeden deň na svojich serveroch, ktoré sa nachádzajú najmä mimo EÚ. To nám umožňuje používať písma

pomocou šablóny štýlov Google. Šablóna štýlov je šablóna, ktorú môžete použiť napríklad na rýchlu a jednoduchú zmenu dizajnu alebo písma

webovej stránky. Súbory písiem uchováva Google jeden rok. Google tak sleduje cieľ zásadne zlepšiť čas načítania webových stránok. Keď milióny

webových stránok odkazujú na rovnaké písma, uložia sa do vyrovnávacej pamäte po prvej návšteve a okamžite sa znova objavia na všetkých

ostatných navštívených webových stránkach. Google niekedy aktualizuje súbory písiem, aby zmenšil veľkosť súboru, zvýšil pokrytie jazykov a

zlepšil dizajn.

Ako môžem vymazať svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Údaje, ktoré Google uchováva na jeden deň alebo rok, nie je možné jednoducho vymazať. Údaje sa automaticky prenesú do spoločnosti Google

pri prístupe na stránku. Aby ste mohli tieto údaje predčasne vymazať, musíte kontaktovať podporu Google na

https://support.google.com/?hl=de&tid=111765426. V takom prípade zamedzíte ukladaniu

údajov iba vtedy, ak našu stránku nenavštívite. Na rozdiel od iných webových písiem nám Google umožňuje neobmedzený prístup ku všetkým

písmam. Máme teda neobmedzený prístup k moru písiem a vyťažíme tak z našej webovej stránky to najlepšie. Viac o Google Fonts a ďalšie otázky

nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111765426. Google tam síce rieši otázky ochrany dát, no neobsahuje naozaj podrobné

informácie o ukladaní dát. Získať od Googlu skutočne presné informácie o uložených dátach je pomerne náročné.

právny základ

Ak ste súhlasili s používaním Google Fonts, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Podľa článku 6 ods. 1 písm.

Máme tiež oprávnený záujem používať Google Font na optimalizáciu našej online služby. Zodpovedajúcim právnym základom je

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy). Google Fonts však používame iba vtedy, ak ste na to dali súhlas.

Môžete tiež zistiť, ktoré údaje Google vo všeobecnosti zhromažďuje a na čo sa tieto údaje používajú

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Všetky texty sú chránené autorským právom.

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora ochrany údajov AdSimple